Aktuellt 4 september 2023

Uttjänta och övergivna fritidsbåtar växande problem

I Sverige finns flera hundra tusen uttjänta och övergivna fritidsbåtar som skräpar ner och sprider plastpartiklar och farliga ämnen. Antalet ökar med många tusen varje år. För att lösa det växande problemet krävs en rad åtgärder som kan underlätta insamling och återvinning. Det framgår av en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

I Sverige finns flera hundra tusen uttjänta och övergivna fritidsbåtar som skräpar ner och sprider plastpartiklar och kemikalier.

I Sverige finns flera hundra tusen uttjänta och övergivna fritidsbåtar som skräpar ner och sprider plastpartiklar och kemikalier. Foto: Staffan Ljung/HaV

I Sverige finns flera hundra tusen uttjänta och övergivna fritidsbåtar som skräpar ner och sprider farliga ämnen. Antalet ökar med många tusen varje år. För att lösa det växande problemet krävs en rad åtgärder som kan underlätta insamling och återvinning. Det framgår av en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Förutom att gamla båtar som lämnats åt sitt öde skräpar ner, utgör de också en fara för miljön. Plastskrov bryts ner och sprider mikroplaster i naturen. Bottenfärger kan innehålla tungmetaller och tennorganiska föreningar, som exempelvis TBT, som är giftiga för vattenlevande djur. Oljerester kan finnas kvar i tankar och maskiner. Många äldre båtar innehåller också asbest, ett farligt byggmaterial som numera är förbjudet.

Föreslår långsiktigt återvinningssystem

En stor del av de fritidsbåtar som tillverkades på 1960- och 80-talen är inte längre i bruk eller på väg att fasas ut. Men för närvarande är det bara cirka 500 per år som tas om hand på ett miljöriktigt sätt

Därför föreslår HaV bland annat ett långsiktigt återvinningssystem för insamling och återvinning som motiverar ägarna att lämna in sina båtar. Det behövs också ett tydligare regelverk som ger kommunerna befogenheter att ta hand om övergivna båtar.

– För närvarande finns ingen myndighet som har ett utpekat ansvar för frågan, säger Mats Svensson, chef HaV:s avdelning för havsförvaltning.

Fritidsbåtsregister gör att ägare kan spåras

Rapporten fokuserar inte bara på uttjänta båtar. HaV föreslår också att regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett fritidsbåtsregister kan införas. Det skulle göra det möjligt att spåra ansvariga ägare till övergivna båtar, vilket inte är möjligt idag. Ett båtregister är också en förutsättning för att på sikt kunna införa ett producentansvar för fritidsbåtar.

– Producentansvaret innebär att tillverkarna svarar för att båtarna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de nått slutet av sin livslängd, säger Mats Svensson.

Samverkan krävs för effekt

För att inte antalet övergivna fritidsbåtar, och de miljöproblem de orsakar, ska fortsätta att öka i oförminskad takt måste frågan få en högre prioritet än hittills. De åtgärder HaV föreslår i rapporten berör såväl lagstiftare och myndigheter, som båtägare och båttillverkare. För att få effekt krävs utvecklad samverkan mellan olika intressenter.

– Våra förslag ligger väl i linje med det arbete som nu bedrivs inom EU för att få ett renare hav och en cirkulär ekonomi, säger Mats Svensson.

HaV:s åtgärdsförslag i korthet

Åtgärdsförslag för uttjänta och övergivna fritidsbåtar

 • Ett långsiktigt återvinningssystem
 • Tydligare ansvar och befogenheter för kommunerna

Åtgärdsförslag för sjödugliga och framtida fritidsbåtar

 • Ett fritidsbåtsregister
 • Producentansvar för fritidsbåtar

Övergripande åtgärdsförslag för fritidsbåtar

 • Ökad kunskap och innovation för att begränsa miljörisker
 • Utvecklad samverkan mellan berörda aktörer

Rapporten ingår i det regeringsuppdrag HaV fått för att främja insamling och återvinning av fritidsbåtar samt kartlägga hur stort problemet med övergivna fritidsbåtar är ur ett livscykelperspektiv. Mer information om regeringsuppdraget och hela rapporten.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-07-05

  Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

 2. Aktuellt 2024-06-28

  Internationella havsforskningsrådet, ICES, har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025.

 3. Aktuellt 2024-06-28

  Det är många som har frågor om laxen i Östersjön. Här har vi sammanställt information om hur laxbestånden förvaltas och vilka åtgärder som satts in för att dels få bättre kunskap om laxens situation, dels påverka laxbeståndens förutsättningar.

Publicerad: 2023-09-04
Sidansvarig: Webbredaktion