Aktuellt 2 juni 2023

Sverige har gjort utfästelser om bevarande av biologisk mångfald till EU

HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

Bäck som rinner genom skogslandskap.

Förlorar vi den biologiska mångfalden så förlorar vi livsviktiga och oersättliga ekosystemtjänster som både människor och samhället är beroende av för att fungera. Foto: Maja Kristin Nylander

Utfästelserna handlar om att till år 2030 förbättra status och stoppa försämring för ett antal naturtyper och arter, samt att bidra till att öka andelen skyddade områden till 30 procent på EU-nivå. Alla EU:s medlemsstater ska rapportera sitt lands åtaganden för att skydda naturen och stoppa försämringen av ekosystemen. Ambitionsnivån på utfästelserna som Sverige rapporterat till EU är fastställd av regeringen.

Andelen områdesskydd ska öka

Utfästelserna om skydd av natur innebär att Sveriges formellt skyddade områden ökar från 15,5 procent till 17,7 procent 2022–2030. De arealer som är aktuella består i stor utsträckning av pågående och planerade områden för formellt skydd. Skydd av sjöar och vattendrag räknas in i siffran för skydd av landmiljöer.

För marint områdesskydd innebär regeringens beslut att utfästelserna, för Sveriges del kommer att nå upp till ca 20 procent skydd till 2030. Ytterligare 724 000 hektar marina miljöer kan skyddas om takten i områdesskyddsarbetet bibehålls på samma nivå som 2000-2020.

– I marin atlantisk region, som motsvarar den svenska västkusten, har Sverige redan uppnått EU:s mål om 30 procent områdesskydd. Men det blir tuffare att nå målen i Östersjön, det vill säga marin baltisk region, säger Lena Tingström, utredare inom områdesskydd på HaV.

Status för arter och naturtyper ska förbättras

Sverige har gjort utfästelser om statusförbättring för 14 arter och 9 naturtyper och stoppad försämring för 9 arter och 3 naturtyper. Sverige har också åtagit sig att skaffa bättre kunskap om 2 arter och 4 naturtyper. För 22 arter och en naturtyp meddelar Sverige att det inte går att stoppa försämringen på grund av att det ligger utanför vår kontroll. Sverige har rapporterat vilka åtgärder som krävs för att få till förbättringarna och när de behöver genomföras.

Utfästelser om statusförbättring inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde har gjorts för en art och en naturtyp och för stoppad försämring har två arter rapporterats. Sverige utfäster sig att förbättra statusen för stensimpa i boreal region och större vattendrag i Alpin region, samt att stoppa försämringen av status för harr i marin baltisk region och flytsvalting i kontinental region. För två akvatiska arter rapporterar Sverige att det inte går att stoppa försämringen på grund av att det ligger utanför vår kontroll.

– Det är en utmaning att med nuvarande insatser nå EU:s mål om att minst 30 procent av naturtyper och arter som inte har gynnsam bevarandestatus idag får det framöver och att det inte sker någon ytterligare försämring, säger Erik Årnfelt ,utredare inom restaurering och åtgärdsarbete på HaV.

Analyseras av kommissionen

Alla medlemsstaters utfästelser ska analyseras av EU-kommissionen och diskuteras vid särskilda biogeografiska möten hösten 2023. Under 2025 och 2030 ska medlemsländerna rapportera hur det går med de förbättringar de tagit på sig att genomföra.

Läs rapporten här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-02
Sidansvarig: Webbredaktion