Aktuellt 2 juni 2023

Råd för fisk och skaldjursfångster i Östersjön 2024

Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

två torskar i närbild

Foto: Maja Kristin Nylander

ICES fångstråd ligger till grund för förslag och beslut om kvoter inför 2024 års fiske. Dessa kvoter är också en viktig del för att uppnå ett långsiktigt hållbart fiske och god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet.

Enligt ICES råd är flera fiskbestånd i Östersjön på låga nivåer och situationen är fortsatt allvarlig.

Torsk

Det östra torskbeståndet

Beståndet befinner sig fortsatt under biologiskt säkra gränser trots tidigare års förbud mot riktat fiske. ICES råd är därför ett noll-råd utan fångstmöjligheter under 2024. Med nuvarande låga produktivitet väntas beståndets status förbli på en låg nivå även om inget fiske bedrivs. Den naturliga dödligheten har ökat och beräknas för de senaste åren vara långt högre än den mycket begränsade dödligheten från fisket. ICES rekommenderar att åtgärder för beståndets bevarande bland annat bör beakta försämringen av ekosystemets status till följd av kumulativ mänsklig påverkan och klimatförändringar. Insatser för att återställa livsmiljöer med fokus på att minska övergödning och förbättra syrehalterna i bottenmiljöer rekommenderas.

Västra beståndet av torsk

Beståndet är i fortsatt dåligt skick och befinner sig under biologiskt säkra gränser. ICES råd innebär en sänkning av tillgängliga fångstmöjligheter med 97 procent jämfört med 2022 års råd. Det yrkesmässiga fisket på det västra torskbeståndet har utvecklats från att vara ett riktat torskfiske till ett bifångstfiske. Användning av mer selektiva redskap inom plattfiskfisket kan ytterligare minska bifångsterna av torsk och bedöms kunna bidra till återhämtningen av beståndet. Likt det östra torskbeståndet rekommenderar ICES att beakta försämringen av ekosystemets status till följd av kumulativ mänsklig påverkan och klimatförändringar. Insatser för att återställa livsmiljöer med fokus på att minska effekter av övergödning och förbättra syrehalterna i bottenmiljöer rekommenderas.

Sill/ strömming

Västra beståndet av sill

Beståndet befinner sig fortsatt under biologiskt säkra gränser och väntas vara kvar på en låg nivå även om inget fiske bedrivs. ICES råd är därför ett noll-råd utan fångstmöjligheter under 2024. Nuvarande fiskeridödlighet bedöms vara låg men beståndsstrukturen är komplex. Fångst i Skagerrak/Kattegatt och Östersjön bedöms nu på historisk låga nivåerna. En större del av fiskets uttag bedöms ske vid fiske på blandbestånd i östra Nordsjön vilket kan fördröja tiden för beståndets återhämtning. Förvaltningsområdet består av flera olika delbestånd men det relativa bidraget från respektive delbestånd är okänt. En försämring av livsmiljöer och lekområden bedöms kunna reducera beståndens motståndskraft och ICES rekommenderar åtgärder för att skydda och restaurera kända lek- och uppväxtområden.

Sill/strömming i centrala Östersjön

Beståndet bedöms nu vara under biologiskt säkra gränser och situationen är allvarlig. Rådet innebär en minskning av total fångstmängd med 45 procent jämfört med 2022 års råd. Bedömningen av beståndet har genomgått en så kallad benchmark inför 2023 års rådgivning och de minskade fångstråden beror främst på höjda referenspunkter för fiskeridödlighet och lekbiomassa. ICES konstaterar också att beståndet av sill/strömming i centrala Östersjön består av flera olika delbestånd som visat sig vara genetiskt distinkta. Skillnader i genetik och migration mellan olika delbestånd samt geografiska skillnader i tillväxt och könsmognad gör det samlade beståndet sårbart för förlust av genetisk mångfald och övergripande produktivitet. Nuvarande råd tar heller inte hänsyn till sådana skillnader mellan de olika delbestånden. Enligt ICES tar råden heller inte hänsyn till den fleråriga planen (MAP), vilket ökar risken för att lekbiomassan kan falla under kritisk gräns. Även vid en nollfångst bedömer ICES att det är 22 procents risk att beståndet inte uppnår biologiskt säkra gränser.

Sill/strömming i Bottniska viken

Beståndet visar en fortsatt negativ utveckling och total lekbiomassa befinner sig nu under gränsen för långsiktigt hållbara nivåer. I bedömningen för 2023 är lekbiomassan för de senaste åren justerad nedåt. vilket troligen beror på en nedjustering av rekrytering och individantal, samt försämrad kondition för större sill/strömming. Rådet motsvarar en minskning av totala fångstmöjligheter med 39 procent jämfört med 2022 års råd. Låg kondition för stor sill i kombination med lägre andel äldre individer väntas resultera i fortsatt låg andel stora individer i fångsten.

Skarpsill

Skarpsillen i Östersjön har en stabil utveckling med en lekbiomassa som överstiger nivåerna för hållbar reproduktion och en fiskeridödlighet precis över nivån för långsiktigt hållbara fångster. Utifrån målsättningen att sänka fiskeridödligheten ytterligare motsvarar rådet därför en sänkning av de totala fångstmöjligheterna med tre procent jämfört med rådet för 2022. ICES identifierar inte några övriga bevarandeåtgärder för beståndet.

Rödspätta

Rödspätta i Östersjön har under senare år haft en mycket positiv utveckling och beståndens lekbiomassa befinner sig idag långt över gränsen för långsiktigt hållbara nivåer. ICES råd för rödspätta presenteras för två separata bestånd fördelat på ICES delområde 21-23 respektive 24-32 som senare räknas samman till ett samlat råd för hela Östersjön. Rådet om tillgängliga fångsmöjligheter innebär en ökning med 35 procent jämfört med 2022 års råd.

Lax

Laxbestånden i Östersjön (förutom Finska viken) har generellt haft en mycket positiv utvecklingen sedan slutet av 90-talet och den totala produktionen för laxbestånden i Bottniska viken har under perioden ökat tiofalt. Flertal bestånd befinner sig idag över långsiktigt hållbara gränser samtidigt som det finns enskilda bestånd som fortfarande har låg status och befinner sig under biologiskt säkra gränser. Som en följd av de svaga laxbestånden rekommenderar ICES att all fångst av lax på blandbestånd i havet bör vara noll. I vattendrag med svaga bestånd av lax i södra Östersjön samt Ljungan i Bottenhavet bör fångsten av lax också vara noll. Med undantag av dessa råd bedömer ICES att visst fiske kan tillåtas om det begränsas till Bottenviken under perioden maj till augusti. Rådet är en total fångsmöjlighet motsvarande 60 000 laxar för detta område. Rådet baseras på att risken för fångst av lax från svaga bestånd bedöms vara marginell inom området. Vidare rekommenderar ICES att förvaltningsåtgärder bör vidtas för att minska biologiska risker med felvandrande lax från bestånd som härstammar från utsättning av odlad smolt. Åtgärder bedöms var särskilt viktiga i havsområden med stängt laxfiske där ett överskott av odlad lax kan uppstå och resultera i ökad risk för felvandring av lax till andra vattendrag.

Rådgivningen presenteras för enskilda bestånd och finns att läsa på ICES hemsida.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-06-02
Sidansvarig: Webbredaktion