Aktuellt 3 maj 2023

Har du idéer om hur havs- och kustmiljön kan bli bättre?

Nu finns möjlighet att söka pengar för att utveckla dina idéer. Nordiska Hav- och kustgruppen stödjer projekt för nordiska insatser om förbättrad havs- och kustmiljö, enligt Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024.

Foto: Anna Ek/HaV

Gruppen prioriterar att stödja projektförslag inom de temaområden som beskrivs nedan. Hav- och kustgruppen tar emot ansökningar fram till 9 juni 2023. Den ekonomiska ramen är totalt 200 000 – 600 000 DKK för 1 – 2-åriga projekt.

Prioriterade teman för 2024

1. Harmonisering och standardisering av eDNA-metoder mellan nationella övervakningsprogram i nordiska marina områden.

Harmonisation and standardisation of eDNA methods between national monitoring programs for Nordic marine areas.

2. Förslag och rekommendationer för spridning av kunskap som ger ökad havsförståelse (Ocean literacy) och bidrar till ett positivt engagemang för nordisk hav- och kustmiljö.

Suggestions and recommendations for how knowledge that contributes to Ocean literacy and a positive engagement for Nordic sea and coastal environments can be spread.

3. Effekter av främmande arter i arktiska och nordiska havsområden.

Effects of non-native species in Arctic and Nordic oceans and coastal areas.

4. Övergripande och kumulativa effekter av havsbaserad vindkraft i nordiska vatten. Gemensam nordisk havsplanering för havsbaserad vindkraft och samarbeten för att skydda ekosystem och nyttjande av områden som går över nationella marina gränser

Overall and cumulative impacts of offshore wind power in Nordic waters. Joint Nordic maritime spatial planning for offshore wind power and cooperation to protect ecosystems and the use of areas that cross national marine boundaries.

5. Lokala restaureringsprojekt i nordiska kustzoner: effekter på ekosystemen, kostnad och/eller samhällsekonomiskt värde.

Local restoration projects in the Nordic coastal zones: ecosystem effects, costs and/or socio-economic value.

6. Effekten av bottentrålning och andre aktiviteter på kol lagrat i nordiska marina miljöer, och/eller påverkan av aktiviteter på kapaciteten hos nordisk blå skog och sediment att agera som kolsänka (karbonlagring).

Effects of trawling and other activities on carbon storage in Nordic marine environments and/or the effect of activities on the capacity of Nordic blue forests and sediments to act as carbon sink (carbon storage).

7. Sekundära effekter av havsförsurning och ökade temperaturer på biota.

Secondary effect of ocean acidification and increased temperatures on biota.

8. Effekter av områdesbaserade förvaltningsåtgärder t.ex skyddade områden och klimat- och miljörefugier, på nordiska marina ekosystem.

Effects of area-based management measures such as protected areas and climate refuges, on Nordic marine ecosystems.

Tydlig nordisk nytta

Ansökan om forskningsprojekt, andra typer av projekt och workshops som främjar prioriterade teman och samarbetet i det Nordiska ministerrådet kan beviljas medel.

Representanter från minst tre nordiska länder, eller två nordiska och ett baltiskt land, ska delta i projektansökan. Det är viktigt att projektet har en tydlig nordisk nytta och att målsättningen är i linje med NHKs prioriterade teman för projektmedel under 2024.

Ansökningar som faller inom ramen för NHKs uppdrag men utanför dessa prioriteringar kan också övervägas. Där det är relevant uppmuntras sökande att bygga vidare på tidigare projekt som finansierats av NHK eller andra arbetsgrupper.

Läs mer här:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-05

    91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar HaV:s rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

Publicerad: 2023-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion