Aktuellt 26 april 2023

Hitta på sidan

Övervakningsprogram ska skydda tumlarna

Ett av de främsta hoten mot tumlaren är oavsiktliga fångster i fisket (bifångst). Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu slutredovisat uppdraget att utforma och inrätta ett övervakningsprogram för oavsiktlig fångst av tumlare i egentliga Östersjön och i Bälthavsområdet.

Tumlare (Phocoenidae) vid Fyn, Danmark

Foto: Martin Almqvist/AzoteLibrary

Den 1 september i fjol delrapporterade HaV hur försöket skulle genomföras och parallellt under andra halvan av 2022 startades övervakningen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är garnfiskefartyg i Kattegatt, Öresund, västra och egentliga Östersjön som övervakas med hjälp av kameror och observatörer ombord på fartygen.

Akut hotade i Östersjön

HaV har uppmärksammat att det förekommit bifångster av tumlare inom de fisken som övervakats med observatörer eller kamera. Bifångster har även rapporterats från fisket via loggbok samt från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i samband med analys av strandade döda tumlare. Totalt finns information om 17 bifångade tumlare under 2022 och ytterligare två under 2023. Tumlare som identifieras via övervakningen skickas till Naturhistoriska riksmuseet för obduktion och vidare dna-analys.

– Av de bifångade tumlare som man hittat och tagit hand om under 2022 ser vi att ingen tillhör den mest hotade Östersjöpopulationen, som tur är, säger Anna Hasslow, utredare på HaV.

Enligt den senaste inventeringen, genomförd 2011–2013, skattades Östersjöpopulationen till ungefär 500 individer. Enligt Internationella naturvårdsunionen, IUCN, och SLU Artdatabankens rödlista, klassificeras populationen som akut hotad.

Jämföra data

Den övervakning som HaV och SLU genomfört under andra halvåret 2022 täcker i snitt endast 2,8 procent av alla genomförda garnfiskeresor i de aktuella områdena. HaV ska jämföra data från tidigare år för att undersöka hur antalet bifångster ser ut över tid. Under kommande år ska data även bearbetas för att uppskatta det totala antalet djur som bifångas i hela det aktuella fisket.

Åtgärdsprogram för tumlare

HaV driver ett åtgärdsprogram för tumlare och arbetar aktivt med olika åtgärder för att minska bifångster av tumlare. Reglering av fiske, marint områdesskydd, insamling av förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn, och informationsinsatser är några exempel.

Flygräkning i tumlartäta områden

Övervakning av tumlarpopulationen i svenska vatten sker huvudsakligen i ett löpande program med så kallade klickdetektorer (akustiska detektorer som lyssnar efter tumlarens klickljud) i ett antal Natura 2000-områden i Kattegatt, Halland och Skåne samt i kärnområdet av Östersjöpopulationen i Östersjön. I särskilt tumlartäta områden kompletteras denna övervakning vissa år också med flygräkning.

Internationella åtaganden

Sverige har dessutom gjort flera internationella åtaganden inom Helcom, Helsingforskonventionen, och under Bonnkonventionen om skydd för flyttande djur med underavtalet Ascobans, en överenskommelse om bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön, för att förhindra bifångst av tumlare.

Lagstiftning behövs

Anna Hasslow bedömer att den påbörjade övervakningen med kamerasystem bör skalas upp och att användningen av kameror i övervakningen behöver lagstiftas för att på ett mer kostnadseffektivt sätt kunna genomföra den övervakning som krävs

– Vi ser också att information till fisket om skyldigheten att rapportera eventuella bifångster i loggbok samt uppmaning till allmänheten om att rapportera in fynd av strandade tumlare kan förbättra kunskapsunderlaget, säger hon.

Mer information om hur allmänheten kan bidra i rapportering.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion