Aktuellt 3 april 2023

Hitta på sidan

326 nya projekt för bättre havs- och vattenmiljö


2022 delade Havs- och vattenmyndigheten ut 275 miljoner kronor till länsstyrelsernas verksamhet med lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Det resulterade i 326 nya projekt för bättre havs- och vattenmiljö och att det nu finns drygt 50 åtgärdssamordnare.

Våtmark

Våtmark. Foto Anna Ek/HaV

Genom sin bredd av möjligheter för lokala frivilliga initiativ leder LOVA-bidrag till många åtgärder för en bättre havs- och vattenmiljö. Det är frivilliga lokala aktörer som söker och driver projekten, till exempel kommuner, vattenråd och andra ideella aktörer. Syftet med projekten som får LOVA-medel är att uppnå flera av miljömålkvalitetsmålen, bland andra Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Myllrande våtmarker.

Nya typer av projekt

– 2018 breddades förordningen så att man kunde söka medel för åtgärder mot flera miljöproblem. Nu fyra år senare ser vi fler nya typer av LOVA-projekt, säger Christina Hallström, utredare på vattenmiljöenheten på HaV.
Under 2022 startade 326 nya LOVA-projekt med åtgärder främst inom övergödning och restaurering. Övergödningsprojekten omfattade åtgärder mot läckage av näringsämnen från jordbruket, men också att minska hästars påverkan på närliggande vattendrag. LOVA-medlen har bland annat resulterat i fosfordammar, tvåstegsdiken, kalkfilterdiken, våtmarker och anpassade skyddszoner på åkermark. Åtgärderna ska förbättra den ekologiska statusen i vattendragen och samtidigt minska näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet.

Underlätta fiskvandring

De åtgärder som genomfördes för att på olika sätt restaurera vattenmiljöer var bland annat restaurering av flottleder, biotopvård, att underlätta för vandrande fisk och att bevara skyddsvärda arter.
– Man kan också söka LOVA-medel för åtgärder som hindrar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar och för att ta hand om förlorade fiskeredskap, säger Christina Hallström.

Fler åtgärdssamordnare

De lokala åtgärdssamordnarna bidrar till fler frivilliga åtgärder genom samverkan och konkret stöd till markägare och verksamhetsutövare. Det leder i sin tur leder till konkreta åtgärder och bidrar till en utökad och effektiv användning av bidraget. 2022 fördubblades antalet åtgärdssamordnare som inom LOVA arbetar mot övergödning till drygt 50 stycken.
– Åtgärdssamordnare är en viktig katalysator så att fler ansökningar om medel för frivilliga åtgärder genomförs, både från LOVA-bidraget och från andra bidrag. En åtgärdssamordnare fungerar som ”spindeln i nätet” mellan markägare, kommun och myndigheter, förklarar Anna Ek, utredare på vattenmiljöenheten på HaV.

Ger effektivare åtgärder

För att ytterligare effektivisera användningen av bidraget gjorde HaV en omfördelning mellan länsstyrelserna inom den totala budgetramen för LOVA. Det ger länsstyrelserna möjlighet att använda bidraget mer effektivt till att bevilja fler projekt och åtgärder för en bättre miljönytta.
Varje år följer HaV upp länens LOVA-verksamhet.
– Vi ser att satsningarna sedan 2018 givit resultat. Möjligheten till fler typer av åtgärder inom flera miljöproblem, den ökade bidragsandelen inom LOVA-förordningen samt en stadig tillströmning av årliga medel har skapat möjlighet till ett effektivare åtgärdsgenomförande, säger Christina Hallström.

Här hittar du rapporten om hur anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv användes 2022.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-05

    91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar HaV:s rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

Publicerad: 2023-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion