Aktuellt 24 mars 2023

Nya bestämmelser för fisket i Torneälvens älv- och havsområde

HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

Laxfälla i havet, Norrland.

Laxfälla i havet, Norrland. Foto: Håkan Carlstrand

Bestämmelserna syftar bland annat till att stärka skyddet för svaga bestånd av havsöring, vandringssik och harr.

– Det handlar också om att anpassa möjligheterna till fiske efter lax med hänsyn till beståndssituationen, målet om ett uthålligt fiske och EU:s fiskelagstiftning i havet, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

Sträcka på 50 mil

Sedan 2010 gäller lagen om gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. En del av denna lag utgörs av fiskestadgan för gränsälven från källsjön Kilpisjärvi nära norska gränsen genom hela gränsälven ända ner till Torneälvens mynning i havet, en sträcka på ungefär 50 mil. Stadgarna gäller också i ett triangelformat havsområde i Haparanda skärgård.

Produktivt laxbestånd

Foto: Håkan Carlstrand

Foto: Håkan Carlstrand

Fiskbestånden och fiskemöjligheterna är varierande. I Torneälvens nedre delar är fisket efter lax och vandringssik från havet viktigast. Här fångas också gädda, abborre och andra sötvattensarter. Längst upp i älvsystemet fiskas främst sik, harr och röding. Fisket i Haparanda skärgård är viktigt för yrkesfisket efter siklöja, lax, sik och strömming.

– Laxbeståndet i Torneälven är mycket produktivt. Normalt vandrar mer än 50 000 laxar upp varje år för lek, säger Håkan Carlstrand.

Förhandlar på regeringens uppdrag

HaV förhandlar varje år, på regeringens uppdrag, med finska Jord- och skogsbruksministeriet om bestämmelser för fisket i såväl älvområdet som havsområdet. Bestämmelserna för fisket ska utformas med hänsyn till bland annat beståndssituationen och för att uppnå ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart fiske.

– Genom överenskommelsen får det svaga öringbeståndet i gränsälven ett starkt skydd, säger Håkan Carlstrand.

Beståndet av vandringssik, som bland annat fångas i älven genom det traditionella håvfisket, får ett starkare skydd liksom beståndet av harr. Även fisket av lax berörs av bestämmelserna såväl när det gäller fisket i havsområdet med fasta redskap som sportfiske, håvfiske och nätfiske i älven.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Publicerad: 2023-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion