Aktuellt 6 mars 2023

FN-avtal för skydd av djuphaven på plats

Efter mer än tio år av förhandlingar enades FN i den gångna helgen om ett avtal för att skydda djuphaven.
– En milstolpe! säger HaV:s expert Pia Norling, som deltagit i förhandlingarna i New York tillsammans med juristkollegan Karin Wall.

Djuphav

Djuphav kallas de delar av världshaven som ligger så långt under ytan att knappt något eller inget solljus når ner. Foto: Kellie Churchman/Pexels

Under lördag kväll, 4 mars, nåddes till sist enighet om innehållet i det så kallade BBNJ-avtalet, efter ett dygns förhandlingar på övertid, berättar Pia Norling. Slutförhandlingarna som i sin tur var slutet på en mer än tio år lång förhandlingsprocess inleddes den 20 februari. Förhandlare från mer än 100 länder har deltagit i arbetet med att ta fram det juridiskt bindande fördraget.

– Avtalet, som rör skydd och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion, på engelska Biodiversity Beyond National Jurisdiction, inkluderar alla havens organismer som tidigare inte haft någon reglering, förklarar Pia Norling.

Globala regler

Avtalet skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och inrätta marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Som EU-ordförande har Sverige lett förhandlingarna för EU och dess medlemsstater tillsammans med Kommissionen. HaV:s medarbetare ingick i teamet under förhandlingarna tillsammans med UD, Klimat- och näringsdepartementet och den svenska FN-representationen.

Karin Wall säger att avtalet inte på något sätt var en självklarhet, utan hängde på en skör tråd. Några av knäckfrågorna har handlat om fördelning av kostnader mellan länder och vad som ska hända om något land bryter mot avtalet.

– Det har dock arbetats väldigt hårt under den andra förhandlingsveckan för att kunna landa en överenskommelse. Det innebär också att alla parter och landgrupper har fått göra eftergifter och kompromissa för att komma överens.

Miljöbedömningar ska göras

Havs- och vattenmyndigheten har sedan länge arbetat för att strategiska miljöbedömningar skulle tas med i avtalet.

– Nu har vår strävan gett effekt. Det finns med i avtalet tillsammans med att obligatoriska miljöbedömningar av planerade verksamheter på världshaven måste göras, säger Karin Wall.

Pia Norling lyfter också avtalets betydelse för att kunna inrätta marina skyddsområden.
– Det finns nu också äntligen en överenskommen process för att inrätta marina skyddade områden på internationellt vatten. En jätteviktig pusselbit! säger hon.

Vad är djuphav?

Nästan hälften av jordens yta består av hav som inget land äger eller har rätt att bestämma över. Djuphaven är haven utanför de nationella gränserna och de nationella ekonomiska zonerna. De börjar 200 sjömil (en sjömil = 1 852 meter) från fastlandet. Djuphaven täcker alltså ett oerhört stort område där medeldjupet är 4 000 meter. Artrikedomen här kan vara större än någon annanstans. Ändå är de här miljöerna nästan helt outforskade.

Länk till regeringens pressmeddelande.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

  2. Aktuellt 2023-03-23

    80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

  3. Aktuellt 2023-03-21

    Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Publicerad: 2023-03-06
Sidansvarig: Webbredaktion