Aktuellt 23 februari 2023

HaV följer upp den maritima strategin

Regeringen beslutade 2015 om en nationell maritim strategi – för människor, jobb och miljö. I dagarna har HaV redovisat en uppföljning av arbetet till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Foto: Pernilla Johansson/HaV

– Flera indikatorer visar en negativ utveckling, men det finns också en rad glädjande exempel på det motsatta, till exempel minskade halter av miljögifter, säger Marie Hallberg, utredare vid HaV.

Baseras på tre perspektiv

Strategin är ett inriktningsdokument för arbetet med att utveckla de maritima näringarna. Den baseras på de tre perspektiven Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden.
Flera indikatorer för den maritima strategin visar på en negativ utveckling sedan basåret 2014 fram till 2021. Det gäller främst för indikatorer kopplat till perspektiven Hav i balans och Konkurrenskraftiga maritima näringar.

– För samtliga perspektiv finns dock indikatorer som visar på en positiv utveckling under perioden 2014 till 2021, säger Marie Hallberg.

Lägre gifthalter

När det gäller Hav i balans visar flera indikatorer på positiv utveckling: minskade nivåer av miljögifter i sill och strömming, ökad andel hållbara fiskbestånd, relativ minskad klimatpåverkan från maritima näringar, samt ökad andel kommuner som översiktsplanerar sina sjö-, kust- och havsområden. Uppföljningen visar även att övergödning och belastningsnivåer i Egentliga Östersjön fortsatt är höga, samt fortsatt stora mängder marint skräp på våra stränder, även om året 2021 visade på minskade nivåer.

Tydliga pandemieffekter

För perspektivet Konkurrenskraftiga maritima näringar visar flera branscher en negativ utveckling, det gäller bland annat sjöfart, havsbaserad energi och fiske.

– En positiv utveckling noteras vad gäller vattenbruk och maritim turism, även om turismindikatorerna visar på en tydlig effekt av pandemin, konstaterar Marie Hallberg.

Gynnsamma förutsättningar

Uppföljningen av indikatorerna för Attraktiva kustområden visar att kustområdet fortsatt har gynnsamma förutsättningar, det gäller bland annat ökad andel arbetsställen med snabb bredbandsuppkoppling, relativt höga besöksantal, högre andel befolkning med längre utbildning och relativ gynnsammare beträffande folkhälsa (medellivslängd och ekonomisk utsatthet). Vissa indikatorer, såsom andel av befolkning i kustområdet, har varit relativt konstanta under perioden.

Föreslår utvärdering

HaV föreslår att en utvärdering av strategin genomförs. Utifrån det rekommenderar myndigheten en uppdatering av befintlig maritim strategi eller möjligen att en ny maritim strategi tas fram, med en definierad regelbunden uppföljning och med ett tydligt ägarskap.

– I uppföljningen lämnas även medskick för eventuella fortsatta uppdrag för uppföljning av indikatorerna, säger Marie Hallberg.

Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten fick i september 2022 i uppdrag av regeringen att redovisa en uppföljning av indikatorerna för den maritima strategin för perioden 2020–21 (I2022/01691). Uppdraget ska utgå från HaV:s föregående redovisning av uppdraget att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer (I2020/02221) och genomföras i samarbete med Boverket, SCB, Transportstyrelsen och berörda myndigheter. Uppdraget redovisades till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 17 februari.

Här finns redovisningen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

  2. Aktuellt 2023-12-01

    Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

  3. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2023-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion