Aktuellt 21 februari 2023

460 miljoner till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö

Kalkning mot försurningsskador, arbete med hotade arter, fiskevård, restaurering av vattenmiljöer – exempel på lokala insatser som bidrar till att bibehålla eller återställa levande sjöar och vattendrag och ett hav i balans. Totalt 460 miljoner kronor fördelas av HaV för att vi ska kunna fortsätta nyttja havs- och vattenmiljöernas resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kalkning mot försurning i Uppland.

172 miljoner går till kalkning för att motverka försurningens effekter. Foto: André Maslennikov/Azotelibrary.com

235 miljoner går till lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-bidrag. Kommuner och ideella föreningar kan söka bidrag hos länsstyrelsen för att finansiera projekt. Även länsstyrelserna kan använda dessa pengar för att skapa bättre vattenmiljöer för ökad biologisk mångfald.

Åtgärder mot övergödning

LOVA-bidraget används bland annat till åtgärder mot övergödning, åtgärder som hindrar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar och att ta upp förlorade fiskeredskap.

– Man kan även få bidrag för att restaurera vattenmiljöer, säger HaV:s utredare Christina Hallström.

Lokala åtgärdssamordnare, som genom samverkan skapar fler åtgärder mot övergödning, kan också finansieras av LOVA-bidraget.

Hindra invasiva arter att spridas

225 miljoner går till länsstyrelserna för arbete med kalkning, hotade arter, fiskevård och invasiva främmande arter. Av dessa går 172 miljoner till kalkning för att motverka försurningens effekter på sjöar och vattendrag, 26 miljoner till länens arbete med fiskevård, 13,5 miljoner för att förebygga och förhindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter och 13,5 miljoner till åtgärdsprogram för hotade arter.

– Kommunernas och andra organisationers insatser är en grundsten. Deras engagemang är avgörande för de åtgärder som genomförs, säger Mårten Gustafsson, utredare på HaV.

Nå de övergripande miljömålen

Åtgärdsbidragen som fördelas via HaV är viktiga för en bättre havs- och vattenmiljö och för att vi ska nå de övergripande miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Men många andra stöd och bidrag från andra finansiärer är också betydelsefulla. De finns här:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Publicerad: 2023-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion