Aktuellt 31 januari 2023

Bättre vattenkoll med utvecklad vägledning

HaV har, tillsammans med flera andra myndigheter, utvecklat vägledningen för tillsyn av vattenuttag. Den ska underlätta arbetet för landets länsstyrelser.

Vattenuttag innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten. Foto: Anna Ek

Vattenuttag är vattenverksamheter som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten.

– Sammantaget är det stora mängder vatten som tas ut. Med klimatförändringar och ökad risk för torka, särskilt i södra Sverige, behöver länsstyrelserna bättre förutsättningar för att utöva tillsyn, säger Anna-Karin Rasmussen, utredare på HaV.

Nationellt register önskvärt

Hon anser också att lagstiftningen behöver ses över och att det bör utvecklas ett nationellt, samlat register över alla vattenuttag.

– Det är två åtgärder som skulle underlätta länsstyrelsernas arbete. Många vattenuttag är idag undantagna krav på tillstånd eller anmälan. Därför registreras och journalförs heller inte uttagna vattenmängder, konstaterar Anna-Karin Rasmussen.

– Det skulle också bidra till säkrare prognoser över tillgängligt vatten och förbättra statusklassningen inom vattenförvaltningen.

Vägledningen har presenterats för länsstyrelserna genom workshops, seminarier och föreläsningar.

Uppdraget har genomförts med stöd av SGU, Sveriges geologiska undersökning, och i dialog med SMHI och SGI, Statens geotekniska institut. HaV redovisar resultatet och den utvecklade vägledningen till Regeringskansliet den 31 januari 2023.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

  2. Aktuellt 2023-12-01

    Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

  3. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2023-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion