Aktuellt 25 januari 2023

Metan från Nord Stream kan ha påverkat torsken

När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

Forskare på SVA analyserar prov.

Forskare på SVA analyserar prov. Foto: Joakim Nordblom/SVA

Det var i oktober 2022 som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, arrangerade en expedition med forskningsfartyget R/V Svea till havsområdet som ligger strax nordost om Bornholm.

– Vi gav SLU i uppdrag att samla in fiskprover vilket utfördes 13–15 oktober. Det är de proverna som nu har blivit analyserade av SVA:s experter i Uppsala, säger Agnes Ytreberg, marinbiolog och utredare vid HaV.

Prover jämförda

Fiskar som tagits upp nära ett av utsläppen har jämförts med fiskar som fångats utanför det påverkade området. Urvalet är inte stort nog för en detaljerad analys men tillräckligt för att upptäcka breda effekter på fiskpopulationen. En fråga forskarna på SVA sökt svar på är om metanets egenskap att tränga undan syre i vattnet har påverkat fiskarna. Fiskarna har undersökts för att ta reda på om det finns tecken på att populationen av fisk kan ha påverkats.

– De torskar som provtagits närmast utsläppen har högre förekomst av en viss förändring på gälarna. Liknande men mildare förändringar har påvisats vid experimentellt orsakad syrebrist, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA.

– Det finns därför en möjlighet att förändringarna vi ser är orsakade av att metangas ersatt syre i vattnet. Annan orsak kan inte uteslutas, men potentiellt har de fiskbestånd som provtagits påverkats lindrigt till måttligt av utsläppen. Vi kommer att följa upp detta genom att inkludera gälar i ordinarie övervakning under våren

Bör följas upp

Proverna samlades in 13–15 oktober. 14 fiskar fångades cirka 13 km från ena utsläppet och 15 fiskar togs upp utanför det påverkade området. Med så få prover blir signifikansen i svaren låg men stora förändringar bör upptäckas. De förändringar som noterades kan inte uteslutande bedömas vara orsakade av läckorna. SVA rekommenderar att torskarnas hälsa avseende gäle och njure följs upp under kommande provtagningar av torsk.

Klimatpåverkande gas

Metas är en gas med stor klimatpåverkan, cirka 20 gånger större än koldioxid, och klimatpåverkan är troligen en större faktor, även om metan bryts ner snabbare i atmosfären än koldioxid.

Kontakt: Charlotte Axén, t.f. statsveterinär, SVA, tel 18-67 43 76

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion