Aktuellt 16 januari 2023

Stärkt arbete för renare bottnar i sjöar, vattendrag och hav

En god sedimenthälsa i svenska vatten – det är målet för ett regeringsuppdrag där HaV deltagit. Uppdraget slutredovisades nyligen till Klimat-och näringslivsdepartementet.

Provtagning av bottensediment i Vänern med rörprovtagare ombord på fartyget RV Skagerak.

Provtagning av bottensediment i Vänern med rörprovtagare ombord på fartyget RV Skagerak. Foto Lena Holm/SGU.

Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet. Det är några exempel på vad som gjorts inom ett regeringsuppdrag, där HaV deltagit, som handlar om att förbättra kunskapen för att hantera förorenade sediment. Uppdraget slutredovisades nyligen till Klimat-och näringslivsdepartementet.

– Nu behöver vi tillsammans omsätta kunskap och erfarenheter från regeringsuppdraget i handling för att få fart på arbetet för en god sedimenthälsa i svenska vatten, säger Jon Engström på Naturvårdsverket, som har varit projektledare för regeringsuppdraget.

Påverkade av föroreningar

Det finns många sedimentområden i svenska sjöar och vattendrag som är påverkade av olika föroreningar. Att minska risken för människors hälsa och miljön på grund av föroreningarna är ofta svårt och kostnadskrävande och åtgärdstakten är långsam. På uppdrag av regeringen har därför länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut gemensamt tagit fram mer kunskap och stöd för arbetet.

– I samarbete med länsstyrelserna och vattenmyndigheterna har vi bland annat valt ut och undersökt sediment i ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden, berättar Jon Engström.

Stora åtgärdsbehov

Undersökningarna visade bland annat att många områden är förorenade med flera olika miljögifter som metaller, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och PCB. Vissa ämnen som exempelvis PFOS (Perfluoroktansulfonat), är diffust spridda till merparten av de undersökta områdena.

– Det finns stora behov av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö, säger Mia Dahlström, chef för HaV:s havsmiljöenhet.

Arbetet som utförts inom regeringsuppdraget förbättrar möjligheterna att identifiera både källorna till föroreningarna och vilka förorenade sediment som utgör den största risken för hälsa och miljö. Det gör att vi kan sätta in effektiva åtgärder där det behövs som mest för att minska riskerna.

Mer information

Inom uppdraget har webbplatsen renasediment.se tagits fram. Där finns information om förorenade sediment samt länkar till publicerade rapporter. Framöver kommer webbplatsen kompletteras med resultat från myndigheternas gemensamma arbete, till exempel metodik för inventering och prioritering samt underlag för arbetet med riskbedömning. Redan nu finns mer stöd på webbplatsen för kommuner och länsstyrelser för att kunna bedriva ett effektivare åtgärdsarbete för renare sediment.

Se film och ta del av rapporter från uppdraget på renasediment.se

Material som ansamlats på botten

Sediment är material som har ansamlats på botten av sjöar, vattendrag och hav och som förorenats direkt eller indirekt av mänsklig aktivitet. Dessa kan innebära en risk för människors hälsa samt miljön. Förorenade sediment kan finnas som avgränsade områden i direkt anslutning till en lokal industri, men också ha förorenats av många påverkanskällor och så återfinnas långt från ursprunget till föroreningen. Därmed berörs frågor som gäller bland annat både lokalt förorenade sedimentområden och efterbehandling, muddring och dumpning samt mer storskaliga miljöproblem.

Kontaktperson
Jon Engström, projektledare , Naturvårdsverket
Tel 010-698 11 71, e-post: jon.engstrom@naturvardsverket.se

Se även pressmeddelande från Klimat- och näringslivsdepartementet 16/1- 2023:
Nya resurser för arbete med förorenade sediment

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion