Aktuellt 22 december 2022

HaV överklagar inte deldom om gruvdrift

HaV delar inte domstolens bedömningar i alla delar, men överklagar inte deldomen som fattades 1 december.

Kaunis Iron dagbrott

Dagbrott i Pajala kommun. Foto: Johan Stål/HaV

HaV överklagar inte mark- och miljödomstolens deldom med anledning av Kaunis Irons ansökan om tillstånd till utökad gruvdrift. Domen gör det möjligt för gruvbolaget att starta två nya dagbrott, Sahavaara och Palotieva i Pajala kommun.

Omfattande prövningsprocess

Tillståndet har förenats med villkor till skydd för miljön och den recipient, Muonio älv, vartill utsläpp av vatten kommer att ske. Tillståndet har även tidsbegränsats och förenats med en prövotid bland annat vad gäller utsläpp till vatten. Hela prövningsprocessen för denna verksamhet har varit mycket omfattande med ett skriftligt underlag om cirka 8 500 sidor och en tre veckor lång huvudförhandling. Nu har således en deldom meddelats.

– Havs- och vattenmyndigheten delar inte domstolens bedömningar i alla delar, säger Johan Kling, chef för avdelningen för vattenförvaltning vid HaV.

Utgå från hänsynsreglerna

HaV anser att utgångspunkten för vilka villkor som ska bestämmas ska utgå från hänsynsreglerna i miljöbalken, särskilt då försiktighetsprincipen och kravet på att använda bästa möjliga teknik. I detta fall har domstolen i huvudsak istället utgått från den fastställda miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten och det påverkansutrymme som kan sägas finnas upp till normens gräns. För bedömningen av påverkan har domstolen vidare använt sig av en mätstation som är på ett stort avstånd nedströms från utsläppspunkten.

– Trots att HaV inte fullt ut delar domstolens bedömning av hur dessa bestämmelser ska tillämpas väljer vi att inte överklaga domen denna gång, säger Johan Kling.

Frågan om utsläpp till vatten kommer utredas vidare under den beslutade prövotiden om tre år. Slutliga villkor kommer att fastställas därefter.

Mot bakgrund av miljökvalitetsnormernas tillämpning i samband med tillståndsprövningar ska HaV analysera domen närmare i ett större perspektiv och med hänsyn till kommande prövningar.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Publicerad: 2022-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion