Aktuellt 22 december 2022

HaV överklagar inte deldom om gruvdrift

HaV delar inte domstolens bedömningar i alla delar, men överklagar inte deldomen som fattades 1 december.

Kaunis Iron dagbrott

Dagbrott i Pajala kommun. Foto: Johan Stål/HaV

HaV överklagar inte mark- och miljödomstolens deldom med anledning av Kaunis Irons ansökan om tillstånd till utökad gruvdrift. Domen gör det möjligt för gruvbolaget att starta två nya dagbrott, Sahavaara och Palotieva i Pajala kommun.

Omfattande prövningsprocess

Tillståndet har förenats med villkor till skydd för miljön och den recipient, Muonio älv, vartill utsläpp av vatten kommer att ske. Tillståndet har även tidsbegränsats och förenats med en prövotid bland annat vad gäller utsläpp till vatten. Hela prövningsprocessen för denna verksamhet har varit mycket omfattande med ett skriftligt underlag om cirka 8 500 sidor och en tre veckor lång huvudförhandling. Nu har således en deldom meddelats.

– Havs- och vattenmyndigheten delar inte domstolens bedömningar i alla delar, säger Johan Kling, chef för avdelningen för vattenförvaltning vid HaV.

Utgå från hänsynsreglerna

HaV anser att utgångspunkten för vilka villkor som ska bestämmas ska utgå från hänsynsreglerna i miljöbalken, särskilt då försiktighetsprincipen och kravet på att använda bästa möjliga teknik. I detta fall har domstolen i huvudsak istället utgått från den fastställda miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten och det påverkansutrymme som kan sägas finnas upp till normens gräns. För bedömningen av påverkan har domstolen vidare använt sig av en mätstation som är på ett stort avstånd nedströms från utsläppspunkten.

– Trots att HaV inte fullt ut delar domstolens bedömning av hur dessa bestämmelser ska tillämpas väljer vi att inte överklaga domen denna gång, säger Johan Kling.

Frågan om utsläpp till vatten kommer utredas vidare under den beslutade prövotiden om tre år. Slutliga villkor kommer att fastställas därefter.

Mot bakgrund av miljökvalitetsnormernas tillämpning i samband med tillståndsprövningar ska HaV analysera domen närmare i ett större perspektiv och med hänsyn till kommande prövningar.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion