Aktuellt 13 december 2022

EU:s fiskeministrar överens om fiskemöjligheter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön under 2023

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet. Det rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Torsk (Gadus morhua) återfinns i alla Sveriges omgivande hav.

Torsk (Gadus morhua) återfinns i alla Sveriges omgivande hav. Foto: Natalie Greppi.

Beslutet om 2023 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel 11-12 december.
Beslutet innebär en ökning för kolja och rödspätta, och en oförändrad kvot för havskräfta. Liksom för 2022 fastställdes en låg nivå för att fiska sill i Skagerrak och Kattegatt för att skydda sill från västra Östersjön, men det kommer finnas möjlighet att fiska den svenska kvoten i Nordsjön istället.

Förhandlingar pågår än

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande, varför preliminära nivåer har fastställts för flera fiskbestånd, bland annat för kummel och långa. Beslutet har föregåtts av förhandlingar med andra kuststater, såsom Norge och Storbritannien, samt med regionala fiskeorganisationer. Resultat från förhandlingarna införlivas i den nu överenskomna förordningen, vilken omfattar alla EU:s fiskemöjligheter utom för områdena Östersjön, Svarta havet och Medelhavet. Beslutet rör cirka 250 fiskekvoter, varav Sverige har andel av cirka 45.

EU, Norge och Storbritannien överens

I förhandlingar med Norge och Storbritannien kunde parterna den 9 december enas om kvotnivåer för 2023 års fiske i Nordsjön för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt. Överenskommelsen ger svenska fiskare tillträde till norska vatten i Nordsjön. Dock har man ännu inte enats vad gäller Skagerrak och svenska fiskare har ännu inte tillträde till norska vatten i Skagerrak och inte heller till norsk zon i Nordsjön för att fiska de kvoter som Sverige traditionellt har på norska vatten. Förhandlingarna mellan EU och Norge ska återupptas inom kort.

För de bestånd som förvaltas gemensamt av EU, Norge och UK i Nordsjön och i Skagerrak fastställdes fiskemöjligheter för rödspätta (+6 procent), gråsej (+19 procent), torsk (+ 63 procent), kolja, sill (-7 procent) enligt det Internationella havsforskningsrådets (ICES) rådgivning för maximal hållbar avkastning (MSY).

För nordhavsräka och vitling i Skagerrak och i Kattegatt fastställdes preliminära kvoter på 25 procent av 2022 års nivå i väntan på avtal med Norge.

Fortsatt begränsning av ålfiske

Fiskeministrarnas beslut omfattar även fortsättningsvis en begränsning i fiskeperiod för ål. Beslutet omfattar alla EU:s vatten i Nordostatlanten och Medelhavet och innebär, för Östersjön, Skagerrak och Kattegatt att fiske är förbjudet under oktober – december, samt i tillägg en period om tre månader som medlemsländerna får fastställa mellan januari och augusti. Beslutet innebär också att fritidsfiske av ål i alla livsstadier är förbjudet. Fritidsfiske i havet är förbjudet i Sverige sedan 2007. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för genomförande av förbudsperioden i svenska kustvatten.

Provisoriska kvoter delade med Storbritannien

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande för de cirka 80 fiskekvoter som fastställs av parterna. I avvaktan på överenskommelse i den förhandlingen satte fiskeministrarna provisoriska kvoter enligt principer i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. De provisoriska kvoterna gäller till den 31 mars 2023.

Grundas på vetenskaplig rådgivning

För att ha livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd på lång sikt, som också ger förutsättningar för ett ekonomiskt lönsamt fiske, ska beslut om fiskekvoter, enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik, grundas på vetenskaplig rådgivning för så kallad maximal hållbar avkastning, MSY. Internationella havsforskningsrådet, ICES, ger rådgivning för fisk- och skaldjursbestånd och tar fram status för olika havsområden och hur olika mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen.

Bygga upp torskbeståndet

Givet den allvarliga beståndssituationen för torsk i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön kvarstår de redskapsåtgärder som infördes 2020 i syfte att minska fiskeridödlighet av torsk och återuppbygga bestånden.
Samtidigt begränsades ökningen i fiskemöjligheter för kolja och vitling i Nordsjön till 30 procent istället för en större ökning på 160 respektive 235 procent som var möjlig enligt den vetenskapliga rådgivningen enligt MSY. Beslutet görs för att begränsa bifångst av torsk i fiske efter kolja.

Begränsning av sillfångst i Skagerrak och Kattegatt

För att minska fiskeridödlighet för den Östersjösill som också förekommer i Skagerrak och Kattegatt, så får endast en låg andel av kvoten fiskas i Skagerrak och Kattegatt (403 t för Sverige), resterande andel får däremot fiskas i Nordsjön. Anledning till de här åtgärderna är den allvarliga beståndssituationen för sill i västra Östersjön.
Vid förhandlingarna företräddes Sverige av statsrådet Peter Kullberg. Havs- och vattenmyndighetens medarbetare har deltagit som experter i förhandlingarna.

Ministerrådets pressmeddelande:

Ministerrådets mötessida:Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-08

    1 och 2 februari samlades yrkes- och fritidsfiskare, forskare, politiker, journalister och medarbetare från HaV till möten i Östhammar och Gävle på temat: Var har strömmingen tagit vägen?

  2. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  3. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

Publicerad: 2022-12-13
Sidansvarig: Webbredaktion