Aktuellt 28 september 2022

Gasläckan: Ingen direkt påverkan på människor och djurliv

Under tisdagen, den 27 september, kom larmrapporter om att naturgas läcker ut genom flera stora hål på naturgasledningarna Nordstream 1 och 2 i Östersjön, nära Bornholm. Gasen väntas inte ge någon direkt påverkan på människor eller djurliv.

Gasläckan i Östersjön från Nord Stream fotograferat från Kustbevakningens flygplan 220927.

Gasläckan i Östersjön från Nord Stream fotograferat från Kustbevakningens flygplan 220927.

Texten uppdaterad 4 oktober

För tillfället är många fartyg, svenska och utländska på väg till platsen för gasläckan. Det finns bland annat ett intresse av att ur vetenskapligt perspektiv undersöka gasutsläppets påverkan på miljön. Fråga har då uppkommit huruvida det är tillåtet att vistas i området. Som tidigare framförts är gasledningarna belägna inom svensk ekonomisk zon och dansk ekonomisk zon.

För att utländska medborgare ska få utföra marinvetenskapliga undersökningar inom svensk ekonomisk zon krävs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Prövande myndighet för dessa undersökningar är enligt 7 § förordning (1992:1226) om ekonomisk zon Kustbevakningen. Om det finns särskilda skäl, får Kustbevakningen besluta om undantag från kravet på tillstånd.

För att genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln det vill säga havsbotten och dess underlag, krävs undersökningstillstånd enligt 3 § kontinentalsockellagen (1966:314). SGU prövar om sådant tillstånd kan lämnas.

– Utsläppen bidrar till växthuseffekten och får framför allt en klimatpåverkan. Människor och marint liv påverkas däremot inte direkt av utsläppen i någon större utsträckning, säger Fredrik Lindgren, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Ingen större påverkan på fiskar

Detta rörledningsbrott som leder till utsläpp av naturgas väntas inte få någon betydande påverkan på fisklivet eftersom den utsläppta gasen omedelbart stiger till vattenytan, bildar en gasplym och sprids i atmosfären. Närområdet för läckaget är ett lekområde för torsk och skarpsill, men leken sker tidigare under året.

– Troligtvis innebär utsläppet då enbart ett undflyende beteende hos dessa arter, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Plankton kommer heller inte, av samma skäl, att påverkas.

– Påverkan på planktonpopulationer väntas bli liten, förutom möjligtvis i det absoluta närområdet. Inte heller sjöfåglar ser ut att påverkas i någon större grad, säger Fredrik Lindgren.

Buller skrämmer bort tumlarna


Naturgas som stiger genom vattenmassan förväntas inte ha någon påverkan på marina däggdjur. Om exempelvis en tumlare skulle finnas vid brottpunkten, alltså platsen där hålet i ledningen bildas, i samma ögonblick som hålet uppstår kan det medföra effekter på den enskilda individen. Det bedöms osannolikt eftersom det buller som alstras vid en olycka eller sprängning som resulterar i ett rörledningsbrott får marina däggdjur att snabbt avlägsna sig.

Vad är naturgas?

Naturgas är en organisk produkt som bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer. Naturgas är osynlig och luktfri och består till största delen av metan. Metan är en kraftfull växthusgas som har 34 gånger så stor klimatpåverkan som koldioxid. I Sverige används naturgas framförallt som processbränsle och råvara inom industrin, för kraft- och fjärrvärmeproduktion, som fordonsbränsle, samt i hushåll som nyttjar gasen för uppvärmning och matlagning.

Sveriges territorialhav och ekonomiska zon

Havet delas enligt havsrättskonventionen* upp i olika maritima zoner. Tre av dessa är territorialhavet, den angränsande zonen och den exklusiva ekonomiska zonen. De rättigheter och skyldigheter som Sverige som kuststat har i respektive zon regleras i havsrättskonventionen.

Vatten beläget utanför baslinjen

Sveriges territorialhav utgörs av det vatten som är beläget utanför baslinjen ut till 12 nautiska mil (nm) räknat från baslinjen. Tillsammans med havsdelen av det inre vattnet, det vill säga vattnet på landsidan av baslinjen, utgör detta Sveriges sjöterritorium. Som framgår av namnet är detta område en del av Sveriges territorium där Sverige kan bestämma det mesta om flertalet aktiviteter som bedrivs där. Vissa undantag finns. I territorialhavet har exempelvis andra nationers fartyg rätt till så kallad oskadlig genomfart. Den angränsande zonen sträcker sig från den yttre gränsen för Sveriges territorialhav. En stats angränsande zon får utsträckas till högst 24 nautiska mil. I den angränsande zonen får Sverige utföra vissa begränsade polisiära kontrollfunktioner.

Suveräna rättigheter

Den ekonomiska zonen får utsträckas sig till högst 200 nautiska mil från baslinjen. Detta havsområde är inte svenskt territorium, men inom Sveriges ekonomiska zon har Sverige suveräna rättigheter vad gäller att utforska, utnyttja, utvinna och bevara naturtillgångar och även för exempelvis framställning av energi från vatten, strömmar och vindar. Sverige har också ensamrätt att reglera uppförande och användning av bl a konstgjorda öar, anläggningar och konstruktioner, marinvetenskaplig forskning och skydd och bevarande av den marina miljön. Vid utövande av sina rättigheter och skyldigheter i dessa delar ska Sverige ta vederbörlig hänsyn till andra länders rättigheter och skyldigheter enligt havsrättskonventionen.

Rätt att utöva sjöfart

I den svenska ekonomiska zonen har alla stater, med vissa inskränkningar som följer av havsrättskonventionen, rätt att utöva sjöfart och överflygning samt att lägga ut undervattenskablar eller rörläggningar och annan legitim användning av havet. Dessa aktiviteter ska dock utföras med vederbörlig hänsyn till Sveriges intressen och svenska regleringar avseende exempelvis miljöskydd, så länge dessa inte strider mot folkrätten.

* Sverige har ratificerat havsrättskonventionen. Mycket av dess innehåll anses dessutom som sedvanerätt även för stater som inte har ratificerat konventionen. Konventionens bestämmelser har införts i olika delar av svensk lagstiftning som berör havet.


Utsträckningen av det svenska inre vattnet (i havet), territorialhavet och den ekonomiska zonen

Utsträckningen av det svenska inre vattnet (i havet), territorialhavet och den ekonomiska zonen

Bild över inre vatten, territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon.Förstora bilden

Bild över inre vatten, territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2022-09-28
Sidansvarig: Webbredaktion