Aktuellt 30 juni 2022

Myndighetssamverkan för ett hållbart jordbruk

Ett hållbart, livskraftigt jordbruk som stärker och bevarar ekosystemen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det är målen för den överenskommelse som flera myndigheter undertecknade i dagarna.

Foto: Kungsbacka kommun

Både tillgången till vatten och kvaliteten på vatten i landskapet är viktiga beståndsdelar i ett hållbart och livskraftigt jordbruk. Foto: Kungsbacka kommun

Med nära ett kvarts sekel av samverkan i ryggen under namnet CAP:s miljöeffekter tas nu samarbetet mellan Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket till en ny nivå (CAP står för Common Agricultural Policy; EU:s gemensamma jordbrukspolitik). I dagarna undertecknades en överenskommelse om myndighetssamverkan med namnet jSam av riksantikvarien och generaldirektörerna för de berörda myndigheterna.

- Genom myndighetssamverkan vill vi tillsammans uppnå ett livskraftigt jordbruk som främjar människors, djurs och växters hälsa och som stärker och bevarar ekosystemen, den gröna infrastrukturen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, säger Maria Unell som är projektledare på Jordbruksverket.

- I samverkan ska vi göra analyser, framtidsspaningar och identifiera frågor som är viktiga för att nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i jordbruket, förklarar Maria Unell.

- jSam bygger vidare på det långvariga och goda samarbete vi haft sedan EU-inträdet, då vi haft i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera EU:s gemensamma jordbrukspolitiks effekter på miljön. Länsstyrelserna är en viktig part i samarbetet.

Ett område som är särskilt intressant är att titta närmare på effekterna av strukturomvandlingen där gårdarna blir allt större men färre och att allt fler brukar mark de inte äger. Andra viktiga områden är till exempel hur vi bättre kan främja naturbetesmarkerna, som är våra främsta leverantörer av biologisk mångfald, och tillgången till vatten och högre vattenkvalitet i jordbruket och landskapet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2022-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion