Aktuellt 30 juni 2022

Myndighetssamverkan för ett hållbart jordbruk

Ett hållbart, livskraftigt jordbruk som stärker och bevarar ekosystemen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det är målen för den överenskommelse som flera myndigheter undertecknade i dagarna.

Foto: Kungsbacka kommun

Både tillgången till vatten och kvaliteten på vatten i landskapet är viktiga beståndsdelar i ett hållbart och livskraftigt jordbruk. Foto: Kungsbacka kommun

Med nära ett kvarts sekel av samverkan i ryggen under namnet CAP:s miljöeffekter tas nu samarbetet mellan Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket till en ny nivå (CAP står för Common Agricultural Policy; EU:s gemensamma jordbrukspolitik). I dagarna undertecknades en överenskommelse om myndighetssamverkan med namnet jSam av riksantikvarien och generaldirektörerna för de berörda myndigheterna.

- Genom myndighetssamverkan vill vi tillsammans uppnå ett livskraftigt jordbruk som främjar människors, djurs och växters hälsa och som stärker och bevarar ekosystemen, den gröna infrastrukturen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, säger Maria Unell som är projektledare på Jordbruksverket.

- I samverkan ska vi göra analyser, framtidsspaningar och identifiera frågor som är viktiga för att nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i jordbruket, förklarar Maria Unell.

- jSam bygger vidare på det långvariga och goda samarbete vi haft sedan EU-inträdet, då vi haft i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera EU:s gemensamma jordbrukspolitiks effekter på miljön. Länsstyrelserna är en viktig part i samarbetet.

Ett område som är särskilt intressant är att titta närmare på effekterna av strukturomvandlingen där gårdarna blir allt större men färre och att allt fler brukar mark de inte äger. Andra viktiga områden är till exempel hur vi bättre kan främja naturbetesmarkerna, som är våra främsta leverantörer av biologisk mångfald, och tillgången till vatten och högre vattenkvalitet i jordbruket och landskapet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion