Aktuellt 23 juni 2022

Hitta på sidan

Deltagare från 200 länder på FN:s havskonferens

Mellan 27 juni och 1 juli står Portugal och Kenya som värdar för FN:s havskonferens i Lissabon. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Havs- och vattenmyndigheten har hjälpt till med analyser och underlag inför mötet som väntas samla deltagare från uppemot 200 länder.

Symbolen för globala målen och fokus på mål 14 hav och marina resurser

Under FN:s havskonferens är fokus på det 14e globala målet - Hav och marina resurser.

Havskonferensen i Lissabon 2022 är en uppföljning på konferensen i New York 2017 som Sverige var med och arrangerade. Temat i år är "Scaling up Ocean Action Based on Science and Innovation for the Implementation of Goal 14: Stocktaking, Partnerships and Solutions".

Stöttat med omvärldsanalys

HaV har genom ett regeringsuppdrag stöttat Regeringskansliet i omvärldsanalys och planering inför havskonferensen. Arbetet har gjorts i samverkan med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter.
– Vi har bland annat analyserat de 50-talet frivilliga åtaganden som Sverige gjorde vid förra havskonferensen, säger Catarina Hedar, chef för enheten för internationell utveckling vid HaV, som också deltar på plats i Lissabon. Vi vill uppmana de organisationer som gjorde frivilliga åtaganden 2017 att gå in i det digitala systemet och rapportera resultat och status.
I uppdraget ingick att göra en analys av genomfört arbete och fortsatt utvecklingsbehov i global havsförvaltning, integreringen av hav och klimat och blå ekonomi. Underlaget är viktigt för att visa vad Sverige har gjort för FN:s globala mål om havsmiljö sedan förra konferensen. Totalt gjordes cirka 1 400 åtagande vid konferensen i New York från länder, företag och organisationer.

Läs mer på FN:s webbsajt

Så deltar Sverige i årets konferens

– I årets konferens deltar representanter för regeringen i flera av evenemangen och lyfta fram områden som är viktiga för Sverige, till exempel svensk sjöfartsinnovation och kunskap för att minska miljö- och klimatpåverkan, det småskaliga fiskets roll i livsmedelsförsörjningen samt kvinnors roll inom havsvetenskap och blå ekonomi, berättar Catarina Hedar.
Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit är på plats och kommer bland annat att delta i en dialog om mål 14 – Havet och marina resurser.
– Samtalet kommer att handla om hur vi genom internationell rätt, som FN:s havsrättskonvention, kan förbättra bevarandet och den hållbara användningen av havet och dess resurser, säger Catarina Hedar.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-06-23
Sidansvarig: Webbredaktion