Aktuellt 4 maj 2022

Totalt fiskestopp i höst för havsvandrande ål

HaV inför stopp för fiske efter ål i svenska havsområden. Stopperioden gäller från 1 oktober 2022 till 31 december 2022. Det innebär att fiskereglerna för ål skärps ytterligare.

Vissa yrkesfiskare, som har särskilt ålfisketillstånd från HaV, är undantagna från fiskeförbudet. Foto: HaV

Vissa yrkesfiskare, som har särskilt ålfisketillstånd från HaV, är undantagna från fiskeförbudet. Foto: HaV

Stoppet införs när ålvandringen är som störst genom Öresund. En stor del av den ål som vandrar ut från Östersjöområdet för att leka, vandrar just genom Öresund.

– Ålen får då bättre förutsättningar att fortsätta sin resa utan att påverkas av annat fiske, säger Sofia Brockmark, utredare vid HaV.

Sammanhängande fiskestopp

Bakgrunden är att EU:s ministrar med ansvar för fiskefrågor under de senaste fem åren beslutat om ett tre månaders fiskestopp av europeisk ål i havet. Stoppet ska enligt EU:s bestämmelser införas under en sammanhängande tidsperiod, mellan den 1 augusti 2022 och 28 februari 2023, då vandringen av ål är som störst. Detta är ett förtydligande och en skärpning jämfört med tidigare års politiska beslut.

– Stoppet ska även omfatta all form av fiskeaktivitet efter ål i havet. Det innebär att det även blir förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden, säger Sofia Brockmark.

En sump är en behållare där levande fisk förvaras.

Ålen akut hotad

Mängden glasål (ålyngel) som når Europas kust varje år har under de senaste femtio åren minskat med 90–95 procent. Den ligger fortfarande på en kritiskt låg nivå, mycket långt ifrån nivåer som indikerar ett hållbart bestånd. Ålen är bedömd som Akut hotad.

Stopperioden för ålfiske gäller från 1 oktober 2022 till 31 december 2022. Foto: Anders Asp

Stopperioden för ålfiske gäller från 1 oktober 2022 till 31 december 2022. Foto: Anders Asp

Förbud att sumpa ål

Yrkesfiskarna får enligt de nya EU-bestämmelserna inte sumpa ål under förbudsperioden. För att minska risken för illegalt fiske och sumpning, inför HaV även ett totalförbud för privatpersoner att sumpa ål i havet.

– Ålen är akut hotad och begränsningarna av fisket är omfattande. Det är därför mycket viktigt att fiskerikontrollen kan arbeta effektivt för att minska risken för ett illegalt fiske, säger Björn Stührenberg vid HaV:s fältkontrollenhet.

Fältkontrollen identifierar och konfiskerar illegala redskap och kontrollerar att fiske inte bedrivs av personer som saknar tillstånd. Tidigare har det inte funnits några bestämmelser som hindrar privatpersoner utan tillstånd från att sumpa ål i havet, vilket gjorde det svårare att upptäcka illegalt fiske.

Fakta om ål och ålfiskeregler

Sedan 2007 råder ett generellt förbud att fiska ål i Sverige. Den som ändå råkar fånga en ål måste försiktigt släppa tillbaka den. Vissa yrkesfiskare, som har särskilt ålfisketillstånd från HaV, är undantagna från fiskeförbudet. Sedan 2008 beviljar HaV inte några nya tillstånd. Fritidsfiske är också tillåtet i vissa inlandsvatten från vilka ålen inte kan vandra levande ut till kusten på grund av vattenkraftverk. Sammantaget har ålfångsterna i hav och inlandsvatten minskat med drygt 80 procent fram till idag. Antalet fisketillstånd har minskat med drygt 60 procent.

Ålen är bedömd som Akut hotad. Foto: Jennie Strömquist

Ålen är bedömd som Akut hotad. Foto: Jennie Strömquist

Den europeiska ålen utgör ett bestånd och förvaltas därför genom gemensamma bestämmelser inom EU. Genom dessa bestämmelser har varje land ett ansvar att ta fram och genomföra nationella åtgärder för att ålbeståndet ska återhämta sig på lång sikt. Utöver den årliga förbudsperioden har omfattande nationella åtgärder genomförts för att minska fiskets påverkan. I dagsläget har lite drygt 100 yrkesfiskare tillstånd att fiska ål längs den svenska Östersjökusten. Fisket regleras bland annat genom område, redskapstyper, redskapsmängder, minimimått och maxfångst. Det får bedrivas från den 1 maj till den 14 september eller under en sammanhängande period om högst 90 dagar.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

  2. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

Publicerad: 2022-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion