Aktuellt 1 april 2022

HaV föreslår åtgärder för att skydda sillen i Östersjön

Minskad fiskeridödlighet genom sänkta fiskekvoter. Försöksverksamhet med stopp för trålfartyg över 24 meter inom vissa områden. Fortsatta åtgärder för att restaurera havens ekosystem. Det är tre huvudpunkter i HaV:s svar på regeringsuppdraget om hur fiskeregleringar kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill/strömming i norra Egentliga Östersjön.

HaV vill skydda svaga delar i sill/strömmingsbestånden och se till att det finns fler stora individer. Foto: Tobias Dahlin/Azote

HaV vill skydda svaga delar i sill/strömmingsbestånden och se till att det finns fler stora individer. Foto: Tobias Dahlin/Azote

– Det här är bra åtgärder för att förbättra situationen som regeringen kan ta vidare, säger HaV:s generaldirektör Jakob Granit.

Stoppa industrifisket i Östersjön! Fångstkvoterna är för stora och trålmaskorna för små. Östersjöfisken akut hotad. Strömming kanske snart ett minne blott. Det är några rubriker hämtade från media de senaste åren. En av de fiskefrågor som har debatterats hetast är just sillen – eller strömming som arten kallas norr om Kalmarsund – och dess fortlevnad i Östersjön.

I början av 2021 ställde regeringen frågan till HaV om hur fiskeregleringar kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra Egentliga Östersjön. Området sträcker sig från Öland i söder upp till Ålands hav i norr och gränsar till storstadsregionen Stockholm.

HaV:s generaldirektör Jakob Granit. Foto: Kristin Lindell.

Väcker många känslor

Jakob Granit är förstås medveten om att debattens vågor svallar och att sill/strömming är en närmast ikonisk fiskart som väcker många känslor hos både yrkesfiskare, fritidsfiskare, allmänhet och forskare.

– Ja, vi på HaV följer debatten noga och deltar ibland själva i den. Men man ska vara medveten om att det finns många faktorer som påverkar fiskbestånden i Östersjön. Klimatförändringar, syrefria havsbottnar, allt varmare och sötare havsvatten, fysisk exploatering som hamnar och bryggor – det är inte bara fisket som påverkar även om det naturligtvis spelar en mycket viktig roll, säger Jakob Granit.

Vilka är de viktigaste punkterna i HaV:s förslag?

– Jag vill framför allt lyfta två saker. Det handlar om att vi måste minska fiskeridödligheten och så vill vi starta ett vetenskapligt projekt som innebär fiskebegränsningar för trålfartyg över 24 meter.

Fiskeridödlighet är den andel av ett bestånd som under året dör på grund av fiske. Den andel som dör av andra orsaker kallas naturlig dödlighet.

– Vi ser varningssignaler om nedåtgående trender i sillbestånden. De innebär att vi måste skydda svaga delar i fiskbestånden och se till att det finns fler stora och äldre individer. För att åstadkomma det föreslår vi att Sverige verkar för en anpassning av fiskekvoten för sill i centrala Östersjön så att fiskeridödligheten minskar. Här måste även EU involveras eftersom vi på HaV inte kan fatta alla nödvändiga beslut på egen hand, säger Jakob Granit.

Skydda kustlekande strömming

För att skydda framför allt kustlekande strömming/sill vill HaV starta ett vetenskapligt projekt inom EU-samarbetet. Det innebär fiskestopp för svenska, finska och danska trålfartyg över 24 meter inom fyra till tolv nautiska mil utanför kusten. Det handlar om ett stort geografiskt område, i storleksordning från Kalmar upp till Stockholm. Fiskemöjligheterna för fartyg under 24 meter behöver också begränsas för att hindra att fisket med sådana fartyg stöps om och ökar.

– Projektet behöver pågå under tillräckligt lång tid för att vi ska kunna följa upp effekterna av åtgärden. Det gäller både utvecklingen av mängden sill och sillens storlek och ålder. Vi måste också få med våra Östersjögrannar Danmark och Finland för att få maximal effekt, säger Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning.

Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning. Foto: Natalie Greppi

Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning. Foto: Natalie Greppi

Räcker det för att skydda bestånden i norra Egentliga Östersjön?

– Jag tycker att det blir en bra start för att skydda den kustlekande sillen, vi börjar så här. Man ska också komma ihåg att fiskekvoterna har sänkts rejält i flera steg sedan 2018. Det räknar vi med ska ge effekt på lite sikt.

– Samtidigt är fortsatta investeringar i att förbättra havens ekosystem mycket viktiga. Många åtgärder sker idag, men det finns mycket mer att göra för att förbättra ekosystemen i haven. I regeringsuppdragets rapport beskriver vi flera av dessa åtgärder.

Har förslagen remitterats till fiskets organisationer?

– Nej, regeringsuppdrag remitteras vanligen inte. Däremot har vi haft två intressentmöten under arbetets gång. Vi har lyssnat på yrkesfiskeorganisationer, länsstyrelser, forskare, sportfiskare och fristående intresseorganisationer. Vi har fått många konstruktiva bidrag från alla dessa aktörer, säger Mats Svensson.

Vad händer nu?

– Vi väntar oss att regeringen vill ha en genomgång av förslagen. Flera av förslagen kräver åtgärder av regeringen inom EU-samarbetet och den gemensamma fiskeripolitiken.

– Vi kommer också att fortsätta vår kunskapsinsamling om miljön och fiskbestånden för att kunna genomföra rätt förvaltningsåtgärder där HaV har rådighet. Vi ska fortsätta med genetiska undersökningar av sillbestånden. Vi vill helt enkelt ta reda på om det finns flera olika delbestånd. Med ökade kunskaper kan vi fatta bättre nationella beslut.

Väntas ge positiva effekter

Mats Svensson räknar dessutom med att det åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön som nyligen presenterades också ska ge positiva effekter för sillen. Programmet innefattar en rad åtgärder som handlar om allt från biologisk mångfald och övergödning till främmande arter och marint skräp. Programmet ska genomföras fram till 2027.

– Samverkan inom de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå, är också helt centralt för att nå framgång för gemensamma fiskebestånd och gränsöverskridande havsproblem.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2022-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion