Aktuellt 3 februari 2022

Så har Covid-19 påverkat det marina yrkesfisket

Mer än hälften av svenska marina yrkesfiskare uppger att de har påverkats av Corona-pandemin. Det hör till det som framkommer i en enkät som HaV genomfört.

Mer än hälften av svenska marina yrkesfiskare uppger att de har påverkats av Corona-pandemin. Foto: Natalie Greppi

Mer än hälften av svenska marina yrkesfiskare uppger att de har påverkats av Corona-pandemin. Foto: Natalie Greppi

För att få en samlad bild över hur svenska yrkesfiskare, som fiskar i havet och vid kusten, har upplevt Corona-pandemin skickade HaV ut en enkät. När det gäller påverkan av pandemin så handlar det om ekonomisk påverkan, både om fiskarna upplever den som positiv eller negativ.

– Ett liknande utskick gjorde vi även 2021 för att följa upp och utvärdera pandemins effekter över tid. Resultaten från undersökningen har kommunicerats med både Jordbruksverket och regeringskansliet, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV:s fiskeregleringsenhet.

Här några sammanfattningar av resultaten från undersökningen

 • Andelen som upplevt en påverkan på deras fiske på grund av pandemin uppgick till cirka 56 procent. Det finns ingen större skillnad mellan åren gällande om man upplevt en påverkan på grund av pandemin.
 • De som uppgav att pandemin haft en påverkan på deras fiske fick ange hur de påverkats. Allra flest (80 procent) angav att deras omsättning minskat följt av ändrade arbetsmönster (42 procent) samt minskade arbetskraftskostnader (14 procent).
 • Framförallt var det tre faktorer som påverkats mest enligt undersökningen, dessa var löner, landningsvärde (det totala värdet av fisken) och försäljningspriser.
 • Tre artsegment stack ut och det var räk- torsk- och kräftsegmenten som i större utsträckning upplevde att pandemin hade en negativ påverkan gällande omsättning, löner, landningsvärde och försäljningspriser.
 • Yrkesfisket kan grovt indelas i två större segment beroende på redskapstyp, aktiva redskap och passiva redskap. De med aktiva redskap upplevde generellt mer av en negativ påverkan på grund av pandemin.

– Enkätsvaren, tillsammans med annan statistik hos HaV, ger mer information och andra infallsvinklar på hur pandemin har påverkat svenskt yrkesfiske, däribland hur prisbilden på färsk fisk och skaldjur har påverkats. Det är något som vi planerar att jobba vidare med för att få en bättre bild av pandemins effekter på yrkesfisket, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-01-27

  Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

 2. Aktuellt 2023-01-25

  När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

 3. Aktuellt 2023-01-20

  Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion