Aktuellt 25 januari 2022

Nationell strategi ska ge fler värdefulla vattenmiljöer skydd

Nu presenteras en nationell strategi som syftar till att ge fler vattenmiljöer ett skydd för framtiden. Bakom strategin, som innehåller både mål och åtgärder, står fyra nationella myndigheter. HaV har koordinerat arbetet.

Strategin ska bidra till att snabba på arbetet med att skydda våra mest värdefulla sjö- och vattendragsmiljöer. Foto: Mats GE Svensson

Strategin ska bidra till att snabba på arbetet med att skydda våra mest värdefulla sjö- och vattendragsmiljöer. Foto: Mats GE Svensson

Syftet är att fler sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden i hela landet ska få ett formellt skydd.

– Vi tror och hoppas att strategin ska bidra till att snabba på arbetet med att skydda dessa viktiga miljöer. Arbetet leder till att vi tillsammans tar fram aktuellt och bra kunskapsunderlag om natur- och kulturvärden i landskapet från ett helhetsperspektiv, säger Jakob Granit, generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten.

Myndighetsgemensamt projekt

Arbetet har utförts som ett tvärsektoriellt myndighetsgemensamt projekt under HaV:s ledning. Förutom HaV har Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och flera länsstyrelser deltagit. Det var ett regeringsuppdrag 2017 som blev startskottet för arbetet, berättar Erik Törnblom, utredare vid HaV och den som har koordinerat projektet.

Vilka aktörer är strategin tänkt att stötta?

– De som får nytta av den är framför allt länsstyrelserna, men också kommuner som arbetar med skydd och bevarande av natur- och kulturmiljöer, säger Erik Törnblom.

Beskriver var det finns höga värden i landskapet

Erik Törnblom lyfter fram betydelsen av det finns bra geografiska kunskapsunderlag över natur- och kulturvärden i och i anslutning till sjöar och vattendrag.

– Vi kan enbart jobba med områdesskydd i ett urval av de absolut mest värdefulla vattenmiljöerna. Tillgänglig geografisk information över områden med höga värden behövs även som en grund för att hänsyn ska kunna tas i brukande av mark- och vattenmiljöer och som underlag för samhällsplanering.

Tydliga kopplingar till andra planer

Framtagande och uppdatering av kunskapsunderlag kommer att samordnas med andra myndigheter och olika arbetsområden i syfte att uppnå samordningsvinster. Tydliga kopplingar finns till den nationella planen för omprövning av vattenkraften, grön infrastruktur, vattenförvaltning, Natura 2000, åtgärdsprogram, fiskevård med mera.

– Vatten har varit en oerhört betydelsefull resurs för människan genom tiderna. Ett ökat fokus på vård och skydd av värdefulla kulturmiljöer vid vatten är viktigt för att fler sådana miljöer ska kunna bevaras, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Nå övergripande miljömål

På ett övergripande plan ska strategin bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och särskilt till preciseringen om att natur- och kulturvärden ska vara bevarade. Det finns också kopplingar utanför Sveriges gränser.

– Strategin kommer även att bidra till att vi kan nå globala mål för hållbar utveckling samt internationella mål och åtaganden som gäller skydd av områden av betydelse för biologisk mångfald, säger Erik Törnblom.

Här finns strategin.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion