Aktuellt 16 december 2021

Webbverktyget GhostGuard visar spökgarn och vrak på samma karta

I webbverktyget GhostGuard finns möjligheten att rapportera förlorade eller hittade fiskeredskap. En nyhet är nu att även registrerade maritima fornlämningar, till exempel vrak, finns synliga på samma karta.

Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet

Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet

För alla som draggar efter förlorade fiskeredskap är det en stor fördel att snabbt och på samma karta kunna se var på botten det också finns inregistrerade fornlämningar. Det minskar risken att draggen fastnar och skadar fartygslämningarna av misstag.

Många har nytta av den nya funktionen

– Även de som handlägger draggningsinsatser på länsstyrelserna har nytta av den nya funktionen, liksom självfallet fritidsfiskare som kan undvika att lägga nät eller andra fiskeredskap på fel ställen, säger Charlotta Stadig, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

– Men det är också viktigt att komma ihåg att det endast är kända fornlämningar som är markerade. Det finns även okända lämningar, så försiktighet är alltid viktigt när draggningsinsatser görs på platser där det finns osäkerhet kring hur botten ser ut.

Samarbete mellan myndigheter

Den nya funktionen i GhostGuard är resultatet av ett tätt samarbete mellan experter på två myndigheter – Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten – där syftet, förutom att rensa sjöar och hav från miljöstörande spökgarn, också är att skydda fornlämningar i vatten från att förstöras.

– Det känns jättebra att vi kan skapa praktisk nytta genom att para ihop våra kunskaper om fornlämningar med Havs- och vattenmyndighetens kunskaper om fiske och havsliv, säger Michael Frisk, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Mer om GhostGuard

Gemensam utredning om problemen 2020

Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten gjorde en gemensam utredning år 2020 med anledning av det kända problemet att bottentrålar och garn i svenska havsområden riskerar att fastna och skada mer än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen. Spökgarn bidrar också till uppkomsten av mikroplaster som är skadliga för djur och växter i den marina miljön, men framförallt bidrar spökgarn till ett mycket stort lidande för fiskar, fåglar och däggdjur som trasslar in sig och svälter eller kvävs till döds.

Det marina kulturarvet och miljön under vattenytan behöver värnas och är en viktig källa till kunskaper om historien som även kommande generationer ska ha möjlighet att ta del av.

Läs om utredningen ”Fiskets påverkan på det marina kulturarvet”

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-01-19

    Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2022-2024. Planen beskriver bland annat de specifika frågor vi prioriterar under 2022 i vår tillsynsvägledning, samt generellt den tillsynsvägledning som planeras för 2023-2024.

  2. Aktuellt 2022-01-14

    Från 15 januari till 31 mars är det inte tillåtet att fritidsfiska torsk i Öresund och södra Östersjön (ICES* delområde 23 respektive 24). Fisket senare under året begränsas starkt. Svaga torskbestånd är orsaken. Beslutet är fattat av EUs fiskeministrar i oktober 2021.

  3. Aktuellt 2022-01-11

    Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön för åren 2022-2027.

Publicerad: 2021-12-16
Sidansvarig: Webbredaktion