Aktuellt 1 oktober 2021

Samlar kunskap om dammar

Vilka effekter har dammar på erosion och stabilitet? Vilken betydelse har de för den biologiska mångfalden? Det här är några av de frågor som får svar i en sammanställning av aktuell kunskap om vattenkraftsdammar och andra dammars för- och nackdelar för naturvård och biologisk mångfald.

Foto: Maja Kristin Nylander

– Kunskapssammanställningen tar också upp dammars potentiella betydelse för att minska risken för övergödning och översvämningar jämfört med om de inte skulle finnas, säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV.

Kunskapssammanställningen har tagits fram av HaV med stöd av andra berörda myndigheter inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

  2. Aktuellt 2023-12-01

    Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

  3. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2021-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion