Aktuellt 18 augusti 2021

Siklöjebeståndet i Bottniska viken minskar

Beståndet av siklöja har minskat kontinuerligt de senaste åren. I höst kan därför max 454 ton siklöja fångas – en halvering jämfört med 2020.
– Det är ett nödvändigt beslut för att det ska finnas fisk kvar i framtiden. Beståndet som helhet har blivit mindre och mängden unga siklöjor har minskat kraftigt, säger Martin Karlsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Siklöjan fiskas för sin rom. Foto: Linus Vedung/HaV

Siklöjan fiskas för sin rom. Foto: Linus Vedung/HaV

Inför varje års fiske av siklöja beställer HaV en biologisk rådgivning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Den ligger till grund för beslut om tillstånd och fiskets omfattning. Detta beslut tas sedan i enlighet med HaV:s och Jordbruksverkets gemensamma strategi för fiske och vattenbruk där långsiktigt hållbart nyttjande och försiktighetsprincipen är vägledande.

Beståndet varierar

Av årets rådgivning framgår att beståndet som helhet är mindre och att framför allt att mängden ungfisk har minskat med 44 procent jämfört med ett medelår sett över en längre tidsperiod. Siklöjebeståndet kan dock variera från år till år av naturliga skäl. Ungfiskproduktionen är i huvudsak kopplad till miljön men påverkas även av predation från säl och hur stort fisketrycket är. Rådgivningen är därför att det inte borde fiskas någon siklöja överhuvudtaget under 2021.

– Beståndsanalysen visar att vikarsälens konsumtion av siklöja har ökat betydligt, vilket innebär att fisket behöver begränsas, konstaterar Martin Karlsson.

– Mot bakgrund av att fisket står för en relativt liten påverkan inom siklöjebeståndets totala utbredning och i väntan på utvecklat analysunderlag gör vi dock bedömningen att vi kan tillåta ett begränsat fiske i höst. Om vi ska kunna tillåta trålfiske nästa år så krävs dock att en ny stark årsklass siklöja kommer in i fisket.

Yrkesfiskarna med i utvärdering

För att ta reda på mer om siklöjebeståndet och framtida fiskemöjligheter har HaV beslutat att finansiera en större utvärdering av analysmetoder om siklöjebeståndets struktur som kommer att genomföras under hösten.

– Utvärderingen görs i samarbete med internationella forskare. Även yrkesfisket kommer att delta i arbetet. På så vis kan vi förhoppningsvis nå hållbara lösningar som tar hänsyn både till fiskare och siklöjebestånd från ett ekosystemperspektiv, säger Mats Svensson, chef för HaV:s avdelning för havsförvaltning.

Fakta om siklöjan

Siklöjan fångas primärt för sin rom i Sverige. På sommaren är siklöjan spridd över större områden i främst Bottenviken men på hösten vandrar den in till norra Bottenvikskusten för att leka. Siklöjan är inte kvoterad av EU utan förvaltas nationellt och regleras med ett särskilt nationellt trålfisketillstånd i enlighet med fiskelagen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Fisket regleras dessutom med områdes-, redskaps- och tidsbegränsningar.

Efter en nedgång under slutet av 1990-talet ökade fångsterna av siklöja fram till år 2004, och minskade därefter fram till 2008 för att sedan öka igen. År 2014 och 2015 fångades 1 550 ton siklöja, vilket är de största noterade landningarna sedan trålfisket inleddes på 1960-talet och drygt sex gånger så mycket siklöja som bottenåret 1998. Infiskningstaket 2020 var 880 ton.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-30

    HaV är den största medfinansiären när ett av Europas mest omfattande vattenrestaureringsprojekt, Improve Aquatic LIFE, drar igång till hösten.

  2. Aktuellt 2024-05-29

    Hur fortskrider arbetet med omprövningarna av vattenkraftverkens miljötillstånd? Det kan man se med hjälp av visualiseringar i det HaV-utvecklade verktyget Strömmen.

  3. Aktuellt 2024-05-29

    40 procent av jordens befolkning känner av vattenbristen. Nu drar EU igång en kampanj – Ny syn på vatten – för att få oss alla att förstå vattnets värde. HaV medverkar i kampanjen.

Publicerad: 2021-08-18
Sidansvarig: Webbredaktion