Aktuellt 25 mars 2021

Hitta på sidan

EU:s fiskeministrar beslutar om årets fiske i Skagerrak och Nordsjön

Förhandlingar mellan EU, Norge och Storbritannien har resulterat i ökning för kolja, ytterligare minskning för torsk.

fiskebåtar i Västerhavet

Förhandlingar mellan EU, Norge och Storbritannien har resulterat i ökning för kolja, ytterligare minskning för torsk

Efter långa förhandlingar med Norge och Storbritannien sedan januari i år kunde parterna den 16 mars enas om kvotnivåer för 2021 års fiske i Nordsjön och i Skagerrak för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt. EU:s fiskeministrar har nu fastställt beslutet vid EU:s jordbruks- och fiskeråd som hölls den 22 – 23 mars.

Förhandlar fortfarande med Storbritannien

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande för de cirka 80 fiskbestånd som de gemensamt förvaltar. I avvaktan på överenskommelse i den förhandlingen satte fiskeministrarna provisoriska kvoter enligt de principer som gäller enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. De provisoriska kvoterna gäller genom den här ändringen till den 31 juli 2021.

ICES råd som grund

För de bestånd som förvaltas gemensamt av EU, Norge och UK i Nordsjön och i Skagerrak fastställdes fiskemöjligheter för rödspätta (-2 procent), gråsej (-25 procent), och räka enligt det Internationella havsforskningsrådets (ICES) rådgivning för maximal hållbar avkastning (MSY).

Kvoten för nordhavsräka i Skagerrak och i Kattegatt följer en förvaltningsstrategi som EU och Norge har tillämpat sedan 2019. Slutlig kvot för 2021 är nu fastställd, vilket innebär en minskning med 18 procent jämfört med 2020 års nivå.

Minskning för torsk

Efter en minskning med 50 procent inför 2020 minskas kvoten för torsk i Nordsjön och i Skagerrak ytterligare med 10 procent. Det innebär en mindre minskning än den vetenskapliga rådgivningen för maximal hållbar avkastning (MSY).

Åtgärder för att bygga upp torskbeståndet

EU, Storbritannien och Norge kom även överens om fortsatta åtgärder i syfte att återuppbygga torskbeståndet i Skagerrak och i Nordsjön som för närvarande befinner sig utanför biologiskt säkra gränser. Samtidigt begränsades ökningen i fiskemöjligheter för kolja i Nordsjön till endast 20 procent istället för en ökning på 66 procent som var möjlig enligt den vetenskapliga rådgivningen. Beslutet görs för att begränsa bifångst av torsk i fiske efter kolja.

Förhandlingarna ger även svenska och norska fiskare tillträde till varandras fiskevatten, något som sedan 1 januari delvis hade stoppats i väntan på ett avtal.

Vid förhandlingarna företräddes EU av EU-kommissionen och Sverige av Regeringskansliet. Havs- och vattenmyndigheten har deltagit som experter i förhandlingarna

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2021-03-25
Sidansvarig: Webbredaktion