Aktuellt 11 mars 2021

HaV redovisar strategi för hållbar regional tillväxt

I början av mars slutredovisade HaV sina insatser för hållbar regional utveckling under åren 2014 – 2020 till Näringsdepartementet.

– Hållbar regional utveckling, som står i samklang med miljömålen, är den röda tråden i vårt arbete. För oss är det viktigt att lyfta betydelsen och nyttan av att vi har rena hav, sjöar och vattendrag och fungerande ekosystem, säger Marie Hallberg, utredare vid HaV.

Det 35-sidiga dokumentet rymmer inte bara beskrivningar av insatser för hållbar regional tillväxt. Det omfattar även återrapportering och redovisning av hur HaV, i samverkan med andra statliga aktörer, medverkar till en sammanhållen landsbygdspolitik, med Tillväxtverkets uppdrag som utgångspunkt. HaV redovisar också hur myndigheten i samverkan med andra statliga och lokala aktörer bidragit till att uppfylla den nationella livsmedelsstrategin.

Är det något speciellt du vill lyfta fram från arbetet de senaste sju åren?

– Arbetet med att ta fram förslag till statliga havsplaner har vi lagt mycket energi på. Förslagen bereds nu av regeringen inför beslut. Annat är satsningar på forsknings-, innovations- och utvecklingssamarbeten. Mycket arbete har även lagts på åtgärder mot övergödning, där LEVA-satsningen engagerat lantbrukare och andra lokala aktörer på många håll i landet.

Kan du nämna någon framgångsfaktor?

– Ja, att arbetet är integrerat med HaV:s övriga uppdrag och samarbeten.

Ser fram emot fortsatta utvecklings- och forskningssamarbeten

Framöver tycker Marie Hallberg att det ska bli intressant att se tillämpningen av de statliga havsplanerna och det fortsatta arbetet med dem. Hon hoppas även att forskningsrådet Formas nationella forskningsprogram om hav och vatten, som presenterades i december 2020, ska bli ett lyft för arbetet med en hållbar utveckling, såväl nationellt som regionalt. Regeringen satsar 210 miljoner kronor de kommande fyra åren på att bygga upp ett nytt nationellt forskningsprogram om hav och vatten.

Programmet, som totalt löper under tio år, ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt, med ett helhetsperspektiv på vatten, för att underlätta samarbete mellan forskare och intressenter.

– HaV arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Vi är därmed en huvudintressent för det nya forskningsprogrammet och har redan en nära samverkan med Formas, säger Marie Hallberg.

Framtida insatser

Hur ser HaV:s framtida insatser ut när det gäller att stärka hållbar utveckling i hela Sverige? Marie Hallberg säger att det handlar om att fortsätta arbetet med att främja ett hållbart nyttjande, stärka biologisk mångfald och säkerställa att viktiga ekosystemtjänster säkras nu och i framtiden. Konkret är till exempel arbete med en hållbar vattenresursförvaltning, ett sätt att säkerställa samhällets vattenbehov, samt fortsatt arbete med en gemensam strategi (tillsammans med Jordbruksverket) för fiskets framtid i fokus.

– Vi ska också fortsätta att samarbeta med olika aktörer, som kommunerna, om havs- och kustplanering och fortsatt jobba för ett hållbart nyttjande, till exempel som att ge strömmingen i Östersjön ökat skydd. Vi ska förstås också fortsätta arbetet med vattenkraftens miljövillkor.

Publicerad: 2021-03-11
Sidansvarig: Webbredaktion