Aktuellt 26 januari 2021

22 miljoner till forskning om invasiva främmande djur i vatten

Nio nya forskningsprojekt ska stärka kunskap och möjligheter att på bästa sätt hantera invasiva främmande djur i vatten och växter på land.

Under åren 2021–2024 delar de nio projekten på drygt 33 miljoner kronor, varav drygt 22 miljoner går till projekt om akvatiska arter. Forskningen finansieras av Trafikverket, Formas och Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ingår i samarbetet.

Projekten ska ge mer kunskap om hantering av invasiva främmande arter, bland annat genom att:

  • utveckla/identifiera nya eller förbättrade metoder att permanent utrota eller hindra införsel
  • utveckla/identifiera nya eller förbättrade metoder för att hindra vidare spridning av invasiva främmande arter.

Sex projekt ska jobba med invasiva främmande djur i vatten. De finansieras av Naturvårdsverket och Formas. De andra tre handlar om invasiva främmande växter på land och finansieras av Trafikverket.

– Att utrota invasiva främmande arter i öppna vatten är otroligt svårt. Vi är imponerade av de ansökningar som har skickats in. Det finns en stor bredd i de sex akvatiska projekt som fick bidrag. Vi ser därför fram emot att ta del av ny kunskap som hjälper oss att bekämpa dessa arter, säger Michael Diemer, utredare och samordningsansvarig för invasiva arter på HaV.

De beviljade projekten om invasiva främmande akvatiska djur

Dynamisk förvaltning av det invasiva stillehavsostronet i Sverige (Dynamo)

Det invasiva stillahavsostronet används i en fallstudie för att utveckla en dynamisk förvaltningsmodell baserad på en zonering av den svenska kusten med specifika förvaltningsmål och åtgärder i varje zon.

Beviljade medel: 3 999 834 kronor.

Handlingsplan för invasiva arter i akvatisk miljö

Projektet kommer att använda två invasiva modellarter i ett väl definierat geografiskt område för att kunna utveckla en hög grad av detaljerad lokal- och artkännedom. Projektet syftar både till att utveckla beskrivningar och råd för kostnadseffektiva praktiska fältmetoder för utrotning och kontroll, samt till att ta fram en ny metodik för att underlätta för ansvariga myndigheter med att hantera marina invasiva främmande arter i svenska kustområden.

Beviljade medel: 3 905 000 kronor.

Nya metoder för att ta bort den invasiva bäckrödingen och hur dessa metoder påverkar ekosystemet

Projektet ska utveckla, testa och validera nya metoder för att permanent ta bort den invasiva arten bäckröding. Projektet kommer även att studera ekosystemeffekter genom att undersöka hur bäckrödingen påverkar sammansättningen av bottenfauna och dieten hos den inhemska öringen.
Beviljade medel: 3 506 105 kronor.

Mot tillförlitlig bedömning av livsduglighet hos motståndskraftiga livsstadier av ryggradslösa djur i barlastvatten

Det finns inga metoder för att mäta olika ägg, larver samt slumrande bentiska och pelagiska evertebrater i barlastvatten. Många evertebrater är invasiva och tenderar att följa med ballastvatten. Därför är det nödvändigt att inkludera dessa i tester av barlastvatten för att motverka sprid­ning i olika akvatiska system. Projektet ska skapa en metodik för att bedöma viabilitetsstatus av ägg och larvstadier i barlastvatten av kräftdjur, blötdjur och hjuldjur.

Beviljade medel: 3 389 528 kronor.

Svartmunnad smörbult – förvandla risk till resurs

I takt med att arten svartmunnad smörbult sprider sig i svenska vatten och även blir talrikare, blir behovet av att ta fram effektiva hanteringsåtgärder allt mer nödvändigt. Syftet med projektet är att förena intressenters behov och vetenskapligt arbetssätt för att tackla hotet mot ekosystemtjänsterna som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör.

Beviljade medel: 4 000 000 kronor

Predatorer och biodiversitet som biologisk bekämpning av den invasiva svartmunnade smörbulten på svenska västkusten

Projektet ska bidra till att skydda de marina kustmiljöerna från att bli koloniserade av den invasiva svartmunnade smörbulten. Projektet undersöker om rovdjur som torsk och ål genom predation kan begränsa utbredningen av svartmunnad smörbult på västkusten.

Beviljade medel: 3 649 214 kronor.

Publicerad: 2021-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion