Aktuellt 18 november 2020

Hitta på sidan

19 november lyfter FN fram global toabrist

Den 19 november är det World Toilet Day, Internationella toalettdagen. Det är en FN-dag som instiftades 2013. Syftet är att uppmärksamma de 2,4 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men många små avlopp saknar tillräcklig rening.

Avloppsrör

– Läget i världen när det gäller toaletter och avlopp ser inte särskilt bra ut. Inte minst är toalettbrist ett problem för kvinnor och flickor som ofta måste gå avsides för att uträtta sina behov och då är extra utsatta för ökad risk för våld, säger Bodil Aronsson Forsberg. Hon är utredare vid HaVs miljöprövningsenhet som arbetar med vägledningar för prövning och tillsyn när det gäller små avlopp.

Hur är läget i Sverige?

– Runt en tredjedel av alla små avlopp med vattentoaletter anslutna har ingen rening utöver slamavskiljning. Det innebär att vattenfasen av urin, avföring och allt annat som spolas ner hamnar i våra vattendrag eller i grundvattnet.

Och vad resulterar det i?

– Det bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. Övergödning är fortfarande är ett stort bekymmer i framförallt södra Sverige. Dessutom kan smitta spridas. Det handlar alltså om både miljöskydd och smittskydd.

Vilken är HaV:s roll när det gäller små avlopp?

– Vi tar fram vägledningar som är till hjälp för kommunerna som gör det praktiska arbetet med tillsyn av små avlopp. Vi jobbar direkt med länsstyrelserna och kommunerna och publicerar också mycket information på vår webbsajt som alla, till exempel enskilda fastighetsägare, kan ha nytta av.

Kan man se att klimatförändringarna påverkar även hos oss?

– Ja, i delar av Sverige kan vi redan nu under perioder se högre grundvattennivåer än tidigare. Det kan tyckas låta bra, men innebär att avloppsvatten som renas i marken i till exempel en infiltration får en sämre rening när grundvattnet stiger högt.

– I framtiden kan det bli så att återkommande långa torrperioder och förändringar i nederbörd kan göra att nivåerna på grundvattnet varierar mycket mer än idag. Det kan även ge problem med dricksvattenförsörjningen när grundvattennivåerna blir lägre än vad som varit normalt.

Vad är viktigast att åstadkomma i Sverige?

– Vi skulle gärna se att kommunerna har möjlighet att prioritera tillsyn av små avloppsanläggningar där det finns problem.

Har du något råd till fastighetsägare med eget avlopp?

– Titta till din anläggning och gör åtgärder tidigt när det behövs, så förlänger du dess livslängd och sparar samtidigt pengar. Även en anläggning som har ett reningssteg efter slamavskiljaren behöver underhållas och skötas för att reningen ska fungera som det var tänkt. Kontakta din kommun innan du gör några åtgärder på din anläggning. Många åtgärder behöver du anmäla eller söka tillstånd för.

Tips på hur du kan kontrollera din markbaserade anläggning i filmen nedan:

Omslagsbild för YouTube-video

Fakta

  • Ett gram mänskligt avfall (urin och avföring) innehåller en miljon bakterier.
  • 2,4 miljarder människor i världen saknar toaletter.
  • Varje dag dör nästan 1 000 barn av diarrésjukdomar orsakat av förorenat vatten.

Källa: UNCHR

Publicerad: 2020-11-18
Sidansvarig: Webbredaktion