Aktuellt 26 oktober 2020

Hitta på sidan

EU:s nya dricksvattendirektiv godkänt

Den 23 oktober 2020 fattade EU:s ministerråd beslut om att anta förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv. Det nya direktivet ska bidra till att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU.

dricksvatten fotograf: natalie greppi

fotograf: Natalie Greppi

EU:s nya dricksvattendirektiv kommer att ersätta ett äldre direktiv från 1983 och innehåller flera nyheter, bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet och ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till allmänheten samt nya regler för material i kontakt med dricksvatten.

En viktig förändring är att hela försörjningskedjan från vattentäkt till kran knyts samman på ett tydligare sätt än tidigare. Det innebär ett större fokus på att förebygga och hantera risker som kan påverka drickskvaliteten och dricksvattenförsörjningen redan i avrinningsområdet. Den information om vattenkvalitén som tas fram på avrinningsområdesnivå och för enskilda vattenförekomster inom vattenförvaltningen kommer utgöra ett viktigt underlag i drickvattenproducenternas arbete med att identifiera och förebygga risker för dricksvattenförsörjningen. På så sätt närmar sig de båda direktiven varandra, ramdirektivet för vatten – som syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vattenresurser och dricksvattendirektivet – som ska skydda människors hälsa.

Havs- och vattenmyndigheten har ett särskilt ansvar för att samordna vattenförvaltningen. Myndigheten är också vägledande i arbetet med regional vattenförsörjningsplanering liksom i arbetet med att inrätta och förvalta vattenskyddsområden som syftar till att skydda vattentäkter som används eller kan komma att användas för dricksvattenförsörjning. Havs- och vattenmyndigheten välkomnar den nya riskbaserade inriktningen som vi tror kommer att förstärka dricksvattenskyddet i Sverige.
Det nya dricksvattendirektivet ska nu införas i svensk förvaltning.

Regeringen har tillsatt en statlig utredning, N 2020:5, för att lämna förslag om hur arbetet ska genomföras.

Publicerad: 2020-10-26
Sidansvarig: Webbredaktion