Aktuellt 2 september 2020

Generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden med möjlighet till begränsade undantag

Havs- och vattenmyndigheten redovisar hur ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden kan se ut. Och hur möjlighet till begränsade undantag kan framgå i förvaltningsplaner för att kunna tillåta bottentrålning om detta inte utgör ett hot mot utpekade bevarandevärden - en omvänd ordning jämfört med idag.

puff för nyhet om bottentrålning

Genom möjlighet till begränsade undantag från ett generellt förbud skulle det hållbara småskaliga fisket kunna kombineras med skydd av värdefulla områden. Synpunkter har samlats in via samråd med berörda länsstyrelser och andra berörda aktörer.

Samsyn behövs


Flera marina skyddade områden ligger utanför trålgränsen där andra medlemsstater får bedriva fiske. I dessa områden krävs förhandlingar inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik för att nå gemensamma överenskommelser när fiske som till exempel bottentrålning behöver begränsas.

Helhetsperspektiv

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar havsområdesvis med frågan om fiskereglering i marina skyddade områden, inom ramen för en plattform. Vi ser över behoven av reglering med ett helhetsperspektiv och utgår ifrån en ekosystemansats i varje enskilt område. Här omfattas alla typer av fiske, inklusive bottentrålning, och hur fisket behöver regleras för att nå bevarandemålen. Vi utgår ifrån vetenskapliga underlag och samråder med berörda aktörer. HaV har ett uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder avseende fiske för att nå bevarandemålen i samtliga marina skyddade områden till utgången av 2020.

Arbetet bör fortsätta

Ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innebär inte per automatik att bevarandemålen nås i dessa områden, då även annat fiske som kan påverka bevarandemålen negativt behöver omhändertas. Även efter 2020 kommer arbete med fiskereglering i marina skyddade områden att fortsätta, eftersom nya marina skyddade områden kommer inrättas. HaV ser också att nya arealmål planeras för marint områdesskydd och att detta kan innebära att betydligt fler områden kan komma att skyddas till år 2030. Det generella arbetet med fiskereglering i marina skyddade områden behöver fortgå och samordnas med ett generellt förbud mot bottentrålning.

Innanför trålgränsen är trålfiske i dag förbjudet i HaV:s föreskrifter. I föreskrifterna finns undantag från förbudet, dessa har HaV sammanställt och beskrivit enligt uppdraget.

Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden

Publicerad: 2020-09-02
Sidansvarig: Webbredaktion