Aktuellt 1 september 2020

Uppföljning av maritima strategin visar potential för hållbar tillväxt

En fördjupad uppföljning av maritima strategin har genomförts av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med ett stort antal nationella myndigheter.

skärgårdsfärja foto: Natalie Greppi

Olika perspektiv

Uppföljningen visar en gynnsam utveckling för perspektivet attraktiva kustområden. Under perspektivet konkurrenskraftiga maritima näringar märks det att de maritima näringarnas samlade förädlingsvärde och varuexport har ökat kraftigt, men att den sammantagna sysselsättningen för de maritima näringarna nästan varit oförändrad under perioden. För perspektivet hav i balans är bilden delad. Det marina områdesskyddet har mer än fördubblats under perioden och fler kommuner planerar sina havsområden. Samtidigt har andelen hållbara nyttjade fiskbestånd inte ökat under perioden, det marina skräpet har blivit mer och utsläpp av kväve och fosfor är i flera fall fortsatt för högt i förhållande till beslutade belastningstak. När det gäller de maritima näringarnas klimatpåverkan, som i uppföljningen mäts som utsläpp av koldioxid i förhållande till ekonomiskt förädlingsvärde, går det inte att avläsa en tydlig trend. Det är först en ökning mellan åren 2014 och 2016 och därefter en ojämn utveckling fram till 2018.

Indikatorer

För att följa upp strategins tre perspektiv: hav i balans, konkurrenskraftiga maritima näringar och attraktiva kustområden används 28 indikatorer. Indikatorerna speglar utvecklingen över tid och kan i de flesta fall följas upp årligen. Indikatorerna berör även de globala hållbarhetsmålen och delmålen inom Agenda 2030. Genom detta uppdrag har nya indikatorer tillkommit som rör klimat och folkhälsa. Samtidigt har indikatorer för innovation och maritim turism vidareutvecklats. Ett fåtal indikatorer har justerats eller utgått. Uppföljningen omfattar perioden från 2014 till 2019 och lämnades till regeringen den 31 augusti 2020.

Publicerad: 2020-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion