Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 25 maj 2021

Hitta på sidan

En hälsning från LEVA-Saxån-Braån

Åtgärdssamordnaren Robert Andersson tyckte det var ett magiskt ögonblick att för första gången se vattnet rinna genom de nyskapade svämplanen och våtmarkerna. Nu fortsätter arbetet med detaljer samt att förbereda för bete längs ån.

Den nygrävda meandrande åfåran med tidigare åfåra till höger. Foto: Robert Andersson

Den nygrävda meandrande åfåran med tidigare åfåra till höger. Foto: Robert Andersson

I Saxån –Braån har det varit full fart med grävmaskiner under våren. Längs en sträcka av 1 km har ån fått tillbaka sitt meandrande lopp. De har även anlagt svämplan där vattnet kan svämma ut vid högre flöden. Åtgärden ger en längre uppehållstid för vattnet vilket ökar upptaget av näringsämnen i vattnet och därmed minskar påverkan av övergödning.

En ny fosfordamm har också anlagts för att samla upp vatten från åkrarnas täckdiken, därmed renas vattnet innan det når ut i ån. Åtgärderna har finansierats av Länsstyrelsen Skåne.

Men det är inte bara övergödningsåtgärder man arbetar med. De har också arbetat med att förbättra för den vandrande fisken. Och 150 ton lekgrus har lagts ned i lämpliga områden. Även dessa åtgärder har finansierats av Länsstyrelsen Skåne .

Den nyanlagda fosfordammen. Foto: Robert Andersson.

Den nyanlagda fosfordammen. Foto: Robert Andersson.

Åtgärdssamordnaren Robert tycker projektet är ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan flera myndigheter och föreningar, där alla har strävat mot ett gemensamt mål. Han tycker det är ett otroligt projekt, eftersom det tog knappt åtta månader från idé till verklighet.

- Jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt varit involverade i projektet. Ett särskilt tack riktat till markägarna, Länsstyrelsen Skåne och Naturentreprenad Syd AB. Utan er hade projektet inte blivit av, hälsar Robert.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-05-25
Sidansvarig: Webbredaktion