Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Hitta på sidan

”Pilotområden mot övergödning” och ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning” är två regeringsuppdrag i regeringens fleråriga satsning på Rent hav. Uppdragen genomförs av HaV tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Vi kallar satsningen Lokalt engagemang för vatten, LEVA.

Uppdragens innehåll

Regeringens uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet".

I satsningen Rent hav ingår också ett regeringsuppdrag till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter för att tillgängliggöra planeringsunderlag för kommuner och lokala aktörer för att utveckla åtgärdsarbetet mot övergödning.

Arbetet startade under 2018 med en utlysning som resulterade i 20 pilotområden med åtgärdssamordnare. Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. En viktig del i arbetet med pilotområdena är att identifiera vilka incitament som krävs för att de åtgärder som behövs mot övergödning ska komma till stånd.

Pilotområdena får inte medel för att utföra åtgärder, utan detta kan sökas på annat håll, till exempel genom LOVA eller Landsbygdsprogrammet.

Parallellt med åtgärdsarbetet inom dessa pilotområden kommer även en stödfunktion att utvecklas med syfte att stödja och stärka åtgärdssamordnarnas arbete genom erfarenhetsutbyte. Under 2019-2021 kommer utbildningar och möten erbjudas åtgärdssamordnarna.

Under 2019 genomfördes en förstudie om digital samverkansplattform för att på sikt bygga upp en långsiktig stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete.

Projektgruppen

Från Havs- och vattenmyndigheten

Från Lantbrukarnas riksförbund

Markus Hoffman
070-527 54 44
markus.hoffman@lrf.se

Från Jordbruksverket

Stina Olofsson
036-15 84 06
stina.olofsson@jordbruksverket.se

Från Vattenmyndigheterna

Matilda Valman
010-223 86 26
matilda.valman@lansstyrelsen.se

Regeringsuppdragen

Publicerad: 2019-04-29
Sidansvarig: Webbredaktion