Vision och målbild

I ett tidigt skede behöver du prata om vad du vill uppnå i området med de andra som berörs. Har ni liknande visioner och mål? Att ha en gemensam målbild är centralt för fortsättningen, och en viktig del som du måste lägga tid på innan du går vidare med processen.

Att ta fram och förankra mål och vision för arbetet är en viktig grund för fortsatt arbete. Oftast sker detta redan vid uppstart och arbetas vidare med under själva projektutformningen. Men vi lyfter det som egen punkt då en gemensam vision och målbild är så centralt för om projektet kan genomföras.

Övergripande mål som god ekologisk och kemisk status fungerar sällan bra som incitament för att motivera åtgärdsarbete. Målbilden behöver utvecklas av de som berörs till konkretare mål för vattnet. Många gånger finns det ett mervärde i att se helheten för landskapet, exempelvis att en åtgärd minskar både översvämning och övergödning. Goda exempel är också viktiga, att man kan besöka genomförda åtgärder och prata med andra som genomfört åtgärder. Vilka sociala och ekonomiska mervärden kan åtgärderna ge?

Använd gärna de verktyg som utvecklats under projektet Water Co-Governce som ett stöd när ni gemensam pratar om vad ni vill uppnå. De finns också flera andra tips under Samverkan.

Publicerad: 2021-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion