Yttranden 23 november 2020

Yttrande över beslut om tillstånd för avloppsanläggning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har förelagts att yttra sig över beslut om tillstånd för avloppsanläggning på en fastighet i Gnesta kommun. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Frågan i målet gäller om det av de testrapporter som finns går att utläsa om
den avloppsanläggning som ansökan gäller klarar 70 % fosforreduktion och
därmed normal skyddsnivå för miljöskydd med avseende på fosfor.
HaV anser att det är positivt att leverantören har testat de typer av
avloppsanläggningar som de tillhandahåller. I detta fall framgår det dock
inte att utläsa av testrapporterna att anläggningarna som testats är
konstruerade på samma sätt som den anläggning som ansökan gäller, och
därmed är jämförbara med den specifika avloppsanläggningen. HaV:s
bedömning är därför att testrapporterna inte styrker att
avloppsanläggningen som ansökan gäller klarar 70 % reduktion av fosfor.


Havs- och vattenmyndigheten anser att praxis från mark- och
miljööverdomstolen (se bland annat MÖD 2013:2137, och domar den 21 november 2013 och den 12 januari 2017 i målen M 5622-13 och M 5452-16) ger stöd för att det finns anledning att ställa krav på att sökanden måste kunna redovisa hur de resultat som de hänvisat till avseende val av avloppslösning tagits fram, bland annat med avseende på utformning, dimensionering och belastningsgrad, men även avvikande provresultat och förklaring av dessa.

Utan dessa uppgifter framstår det som svårt att bedöma om de föreslagna
lösningarna kan tillämpas med motsvarande resultat i det aktuella fallet.
Sökanden bör kunna erhålla denna typ av uppgifter från leverantören av
avloppslösningen, varför kravet inte bör anses vara för långtgående, även
med hänsyn till att det är privatpersoner som är sökande för den aktuella
typen av verksamhet.

Läs hela yttrandet.PDF

Läs dom från målet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-07-08

    Övergödning är Östersjöns största miljöproblem. Dagens styrmedel räcker inte till för att möta internationella mål och lagar. Ett utvecklat internationellt samarbete kompletterat med ett handelssystem för minskad övergödning skulle kunna gynna både miljön och ekonomin.

  2. Aktuellt 2021-07-07

    En rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, visar att antalet registrerade EU-bad fortsätter att öka, från 438 inför förra året till 445 inför årets badsäsong.

  3. Aktuellt 2021-07-05

    Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provtagning av anläggning med moduler.

Publicerad: 2020-11-23
Uppdaterad: 2021-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion