Remiss om anpassningar inför år 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Vi vill ta del av era synpunkter på det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

För att underlätta införandet av landningsskyldigheten införde vi ett nytt system att fördela fiskemöjligheter inom demersalt fiske, den 1 januari 2017. Det nya systemet bygger, med vissa undantag, på årsvisa individuellt fördelade fiskemöjligheter. Fiskemöjligheterna kan, med vissa begränsningar, överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året.

Om remissen

I denna remiss föreslår vi anpassningar inför år 2018 vad gäller bestämmelser relaterade till systemet att fördela demersala fiskemöjligheter.

Förslagen avser:

  • Införande av regional tilldelning i fördelningen av årliga demersala fiskemöjligheter för torsk i Östersjön.
  • Bestämmelser om en minsta nivå för tilldelning av en kvot.
  • Införande av separata särskilda tillstånd för fiske med torsk-fångande redskap i västra och östra Östersjön.
  • Infiskningskrav per särskilt tillstånd ska gälla fångst av kvoterade fördelade arter.
  • Tydliggörande av infiskningskrav i norsk ekonomisk zon i Nordsjön.
  • Införande av nytt regelverk gällande begränsning av skrovbyten och byte av tillståndshavare.
  • Justering av kriterier för nyetablering för fiske som kräver särskilt tillstånd och demersala fiskemöjligheter samt införande av ansökningsperiod.

Läs hela remissen här. Pdf, 11.5 MB.

Svara på remissen

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 20 november 2017.

Vi ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 3087-17 i e-postmeddelandets ärendemening.

Publicerad: 2017-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion