Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö –
Mosaic

Vi vill ha era synpunkter på förslaget till ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö (Mosaic). Till remissen följer även ett PM som speglar hur vi ser på ramverket och dess fortsatta utveckling.

Vi har till uppgift att skapa förutsättningar för en hållbar förvaltning och planering av havsresurserna. I denna uppgift ingår att ta fram metoder och underlag som främjar bevarandet av naturvärden och ekosystemtjänster, samt skapa en grund för en väl fungerande grön infrastruktur som tar hänsyn till hela landskapet.

Syftet med ramverket (Mosaic) är att förbättra kunskapen om naturvärden och grön infrastruktur i marina områden.

Viktiga målgruppen är länsstyrelser och kommuner som arbetar med områdesskydd, fysisk planering och prövningar enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Vi vill ha svar senast 31 oktober 2017. Mejla ditt svar till havochvatten@havochvatten.se och ange diarienummer 2132-17.

Dokument

Publicerad: 2017-06-26
Uppdaterad: 2017-08-29
Sidansvarig: Webbredaktion