Nationell bioekonomistrategi (2021)

HaV ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi och därtill knutna handlingsplaner.

I propositionen En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan (prop. 2019/20:65) aviserar regeringen att man avser att ta fram en svensk bioekonomistrategi tillsammans med de gröna näringarna inklusive fiskenäringarna som bidrat till ökad tillgång till biomassa och sysselsättning i hela landet och skapar miljö- och klimatnytta. Bioekonomistrategin kompletterar regeringens strategi för cirkulär ekonomi och ska vara väl förankrad i vetenskaplig kunskap.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (N-dep) senast den 31 mars 2022.

Ansvarig enhet

Ledningsstaben

Publicerad: 2021-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion