Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft

Samråd angående nationell plan för att förse vattenkraft med moderna miljövillkor och remiss av föreskrifterna HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20.

Datum

15 maj – 28 maj

Presentation från samråd

Samradsmöten vattenkraft - maj 2019 Pdf, 2.3 MB.

Regionala dialogmöten

Under samrådstiden är det viktigt att få in så många synpunkter som möjligt och därför genomförs fem regionala samrådsmöten runt om i landet.

  • 15 maj, Coor Konferens, Garnisonen, Stockholm,
  • 20 maj Hotell Högland, Nässjö
  • 21 maj HIVE Örebro
  • 27 maj Elite Hotell Knaust, Sundsvall
  • 28 maj P5 Umeå (Kl. 13.00-15.00)

Tid

Kl. 13.00-16.00.

Deltagare

Alla som berörs av eller har synpunkter på förslagen.

Om samrådet

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät bjuder in till samråd om förslag till Nationell plan för omprövning av vattenkraft samt angående föreskrifterna HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20.

Välkommen att lämna synpunkter i samrådet och remissen. Samrådet och remissen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som kan förbättra förslagen.

Nationell plan för moderna miljövillkor

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser som bl.a. innebär att alla som bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel ska förse sin verksamhet med moderna miljövillkor. För dessa prövningar ska det finnas en nationell plan. Planen ska ange en nationell helhetssyn i fråga om att verksamheterna ska förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan. Den 1 oktober ska förslaget överlämnas till regeringen som beslutar om planen.

Samråd nationell plan

Om du vill lämna synpunkter på den nationella planen ska du använda formuläret på HaV:s webbsida. Du kan lämna ditt svar från den 6 maj till och med den 28 juni 2019.

Instruktioner och samrådsunderlagen hittar du på HaV:s webbsida:

www.havochvatten.se/remiss-vattenkraft-nap.

Föreskrifter

För att fullfölja intentionerna med den nya lagstiftningen och för generell översyn har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag till reviderade föreskrifter (HVMFS 2013:19 och 2017:20). Med den nya lagstiftningen förväntas bland annat ett större genomslag för förklarande av kraftigt modifierade vatten (KMV) och beslut om undantag, vilket avses bli tydligt i föreskrifterna. Den nya lagstiftningen innebär även att fler aktörer kommer att behöva använda föreskrifterna. Det medför ett behov av att göra föreskrifterna så pedagogiska och lättillgängliga som möjligt. I detta revideringsarbete har även beaktats kravet om att Sverige ska leva upp till EU-rätten

Remiss HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20

Svar kan lämnas från den 13 maj till och med 30 augusti 2019. Instruktioner och samrådsunderlag kommer du att kunna hämta från den 13 maj på: www.havochvatten.se

Anmälan till samrådsmöte

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 maj klockan 13.52.

Mer om behandling av personuppgifter

Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter på sidan Om personuppgifter.