HaV arrangerar BALTFISH-symposium

BALTFISH är ett forum där EU:s östersjöländer att diskuterar aktuella fiskeriförvaltningsfrågor. Den 19-20 mars står HaV värd för ett BALTFISH-symposium i Göteborg, med fokus på säl- och fiskinteraktion.

Datum

19 mars – 20 mars


Deltagare

Forskare, förvaltare och fiskerepresentanter från alla EU:s medlemsländer i Östersjön, samt representanter från HELCOM, BSAC och LIFE.

Plats

Göteborg

Viktigt informationsutbyte

Symposiets inledningstal kommer att hållas av Ingemar Berglund, avdelningschef på HaV:s avdelning för fiskförvaltning. I talet vill han belysa att ett bra utbyte av information om effekter av sälens påverkan på fiskbestånd och på fisket mellan de olika medlemsländerna är ett steg i att kunna nå en ekosystembaserad fiskförvaltning. Eftersom interaktionen mellan säl och fisk är gränsöverskridande är det viktigt att inom ramen för östersjösamarbetet ha ett bra informationsutbyte för att hitta gemensamma och långsiktigt hållbara lösningar.

Mot bakgrund av den ökade interaktionen mellan säl och fiske som upplevs de senaste åren har också behovet av utveckling av sälsäkra redskap ökat för fiskare, forskare, förvaltare och på politisk nivå i de flesta Östersjöländer. Det är också angeläget att öka kunskapen om relationen mellan fisk och säl, så som effekter av sälens predation på fisk av säl samt påverkan av sälparasiter på fisk.

Symposiet kommer belysa flera frågeställningar, så som effekter av predation och överföring av parasiter mellan säl och fisk, samt sälskador i fisket. Detta är frågor som knyter an till både livsmedelsförsörjning och levande kustsamhällen.

Målsättningen med symposiet är att bidra till en gemensam kunskapsbas för det fortsatta arbetet med att nå samexistensen mellan säl och fiske.

Om BALTFISH

BALTFISH skapades på svenskt initiativ 2009 och är ett forum för de Östersjöländer som är medlemmar i EU att diskutera fiskeriförvaltningsfrågor som är relevanta för regionen. Sedan reformen av den gemensamma fiskeripolitiken används BALTFISH också som regionalt forum där medlemmarna kan diskutera och lämna in gemensamma rekommendationer till kommissionen i syfte att nå vissa av de mål som pekas ut av EU.

Sverige är ordförande

Sverige är sedan juli 2018 ordförande i BALTFISH och kommer att vara det fram till den 30 juni 2019. Symposiet som HaV arrangerar är en del av ordförandeskapsprogrammet och ett led i arbetet för ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt långsiktigt hållbart fiske i Östersjön. Syftet med symposiet är att belysa, dels sälens påverkan på fiskbestånden och fisket i Östersjön, dels arbetet med hur samexistens mellan säl och fiske kan underlättas.

Mer information

Om sälar

Gråsäl

Vikarsäl

Program Sälar & Fiske är ett samarbete mellan olika myndigheter, län och förbund. Programmet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske.

HaV:s arbete med sälsäkra redskap

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak.

Nationell förvaltningsplan för gråsäl i Östersjön.