Workshops 2019

Här hittar du information om de olika passen och om vem som håller i dem.

Samhällsutveckling behöver samverkan. Forumet presenterar flera lärorika workshops som visar upp och ger förutsättningar för ökat samarbete och samverkan, tillit och öppenhet.

Vi samlas i grupper för att ha möjlighet att diskutera vissa frågor lite mer på djupet. Femton av HaV:s experter har tillsammans med samverkanspartners satt samman en djupdykning kring en fråga som de arbetar med just nu och där dina idéer kan bidra till ett bra resultat.

Workshops i samverkan

Går vi under av övergödning?

En interaktiv workshop om källor till övergödning av Östersjön. Här får du reda på mer om vilka källor som bidrar mest till övergödningen, vad som menas med belastningsmål, eller hur mycket av kväve och fosfor till havet vi kan åtgärda. Rapportering görs regelbundet till HELCOM, OSPAR och EEA (European Environment Agency).

Samverkan: Svenska miljöemissionsdata (SMED), HaV, SMHI, IVL, SLU, SCB

Hur kan vi hantera klimatförändringar vid utformningen av ett nätverk av marina skyddade områden?

Kopplingen till klimatförändringar och områdesskydd är intressant, de arter som vi skyddar kanske inte kan finnas kvar i vårt skyddade område om havet blir för sött, varmt eller surt. Vi har tittat på detta i arbetet med handlingsplanerna för marint områdesskydd.

I Sverige arbetar länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten nu med att ta fram handlingsplaner för marint områdesskydd. Vi ska tillsammans säkerställa att nätverken av marina skyddade områden är ekologiskt representativa, väl sammanhängande och funktionella.

I detta arbete undersöker vi metoder för att hantera frågan om klimatförändringar i de marina skyddade områdena. Handlingsplanerna är en del i implementeringen av ett regeringsuppdrag. Arbetet med att tillämpa metoder för att hantera klimatförändringar i marina skyddade områden är i en utvecklingsfas och lämpar sig väl för en praktisk övning (ecological drawing) under en workshop.

Vi vill under workshopen informera om pågående arbete och utveckling av metoden, men också få in synpunkter på hur klimatförändringar bäst bör hanteras i utformningen av ett nätverk av marina skyddade områden. Arbetet med marint områdesskydd görs i enlighet med internationell metod för bevarandearbete (Open Standards for Conservation), där vi har expertstöd från en konsult från Nederländerna.

Samverkan: HaV och Länsstyrelser

Multielektrodsonder för övervakning av sjöar ger mervärden (optiska sensorer)

Automatiskt registrerande mätinstrument som är utrustade med ett flertal sensorer, så kallade multiprobes har används med stor framgång in den svenska miljöövervakningen under de senaste tre åren.

Multiprobes kan mäta och sparar ett stort antal mätparametrar relevanta för miljööverkaningen (till exempel pH, klorofyll, syrgas) med hög temporal upplösning. De möjliggör till exempel en bättre förståelse för betydelsen av kortvariga förändringar under högflödet i rinnande vatten och en mera detaljerad övervakning av sjörårnas skiktningsförhållanden i ett förändrat klimat.

I denna workshop kommer vi att presentera resultat från olika studier där sensorer har gett mervärde och bidragit till omfattande ny kunskap. Under workshopen kommer vi dela med oss från våra erfarenheter och diskutera tekniska möjligheter, nya behov samt möjliga begräsningar av multiprobes.

Samverkan: HaV och SLU

Framtidsscenarier - forskning om klimatanpassning

Torka, skyfall och klimatförändringar.

Sverige står plötsligt inför nya frågeställningar som vi inte har så mycket erfarenhet av eller beredskap för. Mot denna bakgrund kommer workshopen att ta upp hur olika typer av scenariometodik kan användas för att skapa en bättre beredskap för klimatrelaterade utmaningar med fokus på vattenfrågor och för att utveckla strategier.

Under workshopen kommer erfarenheter från scenariobaserat arbete på Stockholm Environment Institute och inom forskningsprogrammet Mistra Geopolitics att presenteras. Vi kommer att gå igenom olika scenariometoder och hur de används för att uppnå olika syften och presentera det scenarioset som tagits fram inom Mistra Geopolitics, där HaV medverkat tillsammans med en rad andra aktörer. Vi kommer också att ge exempel på hur scenarios används i olika delar av världen med mycket värre vattenutmaningar än i Sverige för att minimera vattenrelaterade konflikter och för att hitta gemensamma lösningar.

Workshopen syftar till att öka förståelsen för hur scenariobaserade processer kan bidra till robusta lösningar på komplexa problem, såsom vattenrelaterade klimatutmaningar. Workshopen kommer att genomföras genom en blandning av presentation med diskussion och reflektion.

Samverkan: HaV, Stockholm Environment Institute (SEI) och Mistra Geopolitics

Klimatförändringar och kumulativ miljöpåverkan - inte bara havsnivån kommer att ändras

Projektet ClimeMarine arbetar med att införliva SMHI:s nya klimatmodelleringar i Symphony (HaV:s verktyg för att uppskatta kumulativ miljöpåverkan) på bästa sätt.

Under workshopen kommer HaV, SGU och SMHI att visa hur klimatförändringarna kommer att förändra bland annat havets temperatur, salinitet och isutbredning. Projektet söker input från deltagarna i vilken form de skulle behöva denna data för sitt arbete, vilket kommer att diskuteras i bordsdiskussioner med projektets experter.

Samverkan: HaV, SGU och SMHI

Svettiga koraller och tonfisk som klimatflykting – dina tips till Indiska Oceanen

HaV har ett nytt Sida-finansierat internationelltutvecklingsprogram som handlar om långsiktig hållbar havsförvaltning för minskad fattigdom. Programmet ska bland annat stödja utbyte av åtgärder och erfarenheter kring klimatanpassning i Indiska Oceanen.

HaV har sammanställt en databank över klimatåtgärder, utvecklat en egen klimatanpassningstrategi och i samarbete inom projektet Clime Marine tagit fram nya geografiska beskrivningar av klimateffekter. Men som nationell myndighet har vi bara en övergripande bild av det svenska klimatanpassningsarbetet. För att kunna bidra i det internationella arbetet behöver vi er hjälp!

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och synpunkter. Översvämningar, V/A system, korallblekning och fiskmigration. Hur kan vi stödja drabbade länder som Mocambique utifrån vår egen kunskap?

Samverkan: HaV, SwamOcean och Clime Marine

Lär dig mer om verktygslådan som hjälper dig att öka engagemanget för bättre vatten

Vi presenterar olika verktyg för att stärka vattenrådens arbete som tas fram inom projektet Water Co-Governance. Ni ges möjlighet att tycka till om vilka verktyg vi går vidare att utveckla, vilken nivå på information som passar ert arbete, och om det finns verktyg som inte tagits fram som vi bör ta fram. Interregprojektet Water Co-governance har målet att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med. Projektet är nu i sin slutfas.

Samverkan: I Sverige deltar Havs- och vattenmyndigheten samt Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt och piloterna Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns vattenråd.

GRIP ON LIFE - tillsammans utvecklar vi värdefulla vattenmiljöer i skogslandskapet

Projektet Grip on Life IP arbetar med att utveckla metoder och arbetssätt för ett effektivt miljöarbete med fokus på skogens vatten och ett hållbart nyttjande av naturresurser. God miljöhänsyn vid skogsbruk, restaurering av våtmarker och vattendrag är viktiga fokusområden. Vi arbetar med vattendrag och våtmarker inom utvalda avrinningsområden, varav de flesta utgör N2000 områden. Grip on Life, som ingår i EU:s miljöprogram LIFE IP, drivs från Blekinge i söder till Västerbotten i norr och pågår åren 2018-2023.

Med pågående klimatförändring krävs ett ökat helhetstänk vid åtgärdsarbete och en målgruppsanpassad kommunikation. Rätt genomförda åtgärder gynnar naturvärden och samhället i stort genom förbättrad vattenkvalitet och ökad klimatresiliens.

Under workshopen presenteras exempel på planerings- och kommunikationsunderlag för åtgärder i ett avrinningsområde i ett förändrat klimat. Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar har tagit fram ett hydromorfologiskt åtgärdsprogram för Lyckebyån samt vattendragsmodeller för att modellera flödeseffekter vid olika åtgärder i ett föränderligt klimat i Lyckebyån och Emån.

Projektets åtgärdsarbete presenteras i dränerad skogs- och torvmark, bland annat i Västerbotten, i syfte att öka kunskap om åtgärders effekt på vattenbalans och kemi.

Hur tänker ni kring åtgärdsarbete i ett föränderligt klimat? Hur kommunicerar vi åtgärdsbehov på bästa sätt för att få till åtgärder? Hur följer vi upp åtgärder på bästa sätt? Hur stimulerar vi åtgärdsarbetet och att nya projekt startar? Vi vill diskutera detta med er!

Samverkan: HaV, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Kalmar.

Klimatanpassning och ekosystemtjänster- Rich Waters delprojekt C3

Flödesdämpning och vattenkvalitet i ett förändrat klimat. Workshopen handlar om att välja åtgärder för att hantera höga flöden samtidigt som hänsyn tas till markföroreningar och ekosystemtjänster i ett konkret fallstudieområde. I en interaktiv workshop får deltagarna laborera med identifierade hinder och förutsättningar för att få åtgärder på plats.

Samverkan: HaV, SLU, Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen Stockholms län och Västra Götalands län.

Hur styr vi mot en hållbar förvaltning av vattenresurser?

Ett antal svenska vattenexperter har efterfrågat en helhetssyn på vattenhanteringen i Sverige vad gäller förebyggande åtgärder för att undvika vattenbrist, försämrad vattenkvalitet och översvämningar. Man menar att även om viljan finns är styrningen och regelverket fragmenterat. Frågan har också lyfts i flera utredningar. Kommunerna som står inför många av problemen anser sig inte få tillräckligt stöd och har begränsade möjligheter att hantera risker högre upp i avrinningsområdet utanför det egna ansvarsområdet.

Hur kan myndigheterna stödja kommunerna i deras riskförebyggande arbete? Hur kan vattenresursförvaltningen samordnas inom avrinningsområden och över kommungränser? Hur säkerställer man samhällets samlade vattenresursbehov? På workshopen diskuterar vi dessa viktiga men komplexa frågor.

Samverkan: HaV, Vattenmyndigheten Södra Östersjön, LTH och Kretslopp, Göteborgs stad.

Invasiva främmande vattenarter

Workshopen kommer att handla om arbetet med att ta fram en Nationell förteckning över invasiva främmande arter. Vi utgår från Riskklassificeringen som Artdatabanken har gjort på uppdrag av HaV och diskuterar sedan vidare kring olika akvatiska organismgrupper, vilka arter som redan orsakar problem i Sverige och de som finns i närområdet och vilka som är möjliga och önskvärda att åtgärda inom rimliga ekonomiska och praktiska gränser.

Samverkan: HaV och ArtDatabanken.

Allt brunare ytvatten – orsakssamband och konsekvenser för dricksvattenproduktionen

Sedan 40 år tillbaka ser vi ett ökande färgtal i sjöar och vattendrag på hela norra halvklotet. Vilka faktorer driver utvecklingen mot ett ökat färgtal och vilka praktiska konsekvenser får det för den svenska dricksvattenproduktionen som till stor del baseras på ytvatten?

Seminariet sammanfattar kunskapsläget kring brunifieringen av svenska ytvatten och diskuterar orsakssamband, påverkansfaktorer och trendutveckling.

Är det möjligt att vidta åtgärder på avrinningsområdesnivå för att motverka utvecklingen eller måste vi förlita oss på teknisk rening? Finns det i så fall behov av teknikutveckling inom området?

Samverkan: HaV, Lunds Universitet och kommunalförbundet Norrvatten.

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön

Åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen anger vilka åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna och för att vi på sikt ska kunna uppnå en god havs- och vattenmiljö. Havs- och vattenmyndigheten tar nu fram ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.

Vattenmyndigheterna tar fram uppdaterade förvaltningsplaner där åtgärdsprogrammen ingår. Kom och lär dig mer om arbetet med åtgärdsprogrammen och vad som nu ska hända när programmen uppdateras.

Samverkan: HaV och Vattenmyndigheterna.

Innovation – ett sätt att skapa nya värden i befintliga system

Innovationer för att tillgänggöra utvecklade grundvattenprognoser, möt VATTN som vann miljögruppen vid Hack for Sweden 2019.
Kom och lär er hur samverkan kan ske utifrån spontana möten med olika arrangerade plattformar. Även introduktion om vad innovation är och hur vi kan skapa ökat värde och effekt.

Samverkan: HaV och NV.

Västmanlands skogsbrand gav kortvariga effekter

Mål med workshopen är att kommunicera ut de viktigaste slutsatserna från miljöövervakningen av vattendrag och sjöar efter skogsbranden i Västmanlands 2014. Under workshopen kommer vi ge möjlighet till diskussion om biologiska och kemiska effekter av branden och vilka faktorer som påverkar utfallet av branden.

Under sommaren 2014 bröt den största skogsbranden ut i modern svensk historia. Branden startade nordväst om Västerås och totalt brann cirka 13 000 ha. Ett övervakningsprogram av vatten och sjöar påbörjades snabbt efter branden som initialt hade en hög upplösning i tid och rum, men som i takt med ökande kunskap och avklingande effekter inriktade sig på färre lokaler. Unikt i sammanhanget var att en bäck och sjö redan ingick i den nationella övervakning vilket möjliggjorde jämförelser med data innan branden.

I workshopen presenteras de viktigaste resultat från en treårig studie av vattenkvalitet och vattenlevande organismer. Deltagarna tillfälle att välja ett par viktiga diskussionspunkter som vi fördjupar oss i och vi avslutar med ett öppet samtal om implikationer som fler bränder kan innebära för skötsel och miljöövervakningen.

Samverkan: HaV, MSB och SLU.

Samarbetspartners i årets workshops

Myndigheter

 • Jordbruksverket
 • SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Statistiska centralbyrån, SCB
 • Skogsstyrelsen
 • SGU, Sveriges geologiska undersökning
 • Naturvårdsverket, NV
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Länsstyrelser
 • Vattenmyndigheterna

Kommuner, kommunförbund

Akademi

 • SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Artdatabanken
 • Göteborgs universitet, Hav och samhälle
 • Havsmiljöinstitutet
 • Stockholms universitet
 • Lunds universitet
 • Stockholm Environment Institute, SEI
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Mistra Geopolitics
Publicerad: 2019-11-27
Uppdaterad: 2019-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion