Projekt som presenteras under Havs- och vattenforum 2019

Samarbetspartners från näringsliv, ideella organisationer, myndigheter och akademi presenterar projekt i mässområdet, den 5 juni.

Bonus RETURN: Turning waste into circular solutions for the Baltic Sea

Vilka sociala och tekniska innovationer kan förvandla näringsämnen från avfallsproblem till värdefulla resurser? Vilka hinder och möjligheter för uppskalning av dessa innovationer står Östersjöregionen inför? BONUS RETURN utforskar cirkulära lösningar i Östersjön. Projektet lägger fram bevis som bygger på vetenskaplig, empirisk och lokal kunskap för att ta itu med dessa frågor. Inför Forumet lanserar BONUS RETURN del två av filmen ”Circular Solutions for the Baltic Sea” med bland andra Jakob Granit.

Utställare: Karina Barquet, Stockholm Environment Institute, SEI

Risk för vattenbrist: Kartläggning av riskfaktorer

De senaste åren har Sverige upplevt torka och vattenbrist i en ovanligt omfattande skala. Situationen har varit ansträngd och visat brister i både kommunal och enskild vattenförsörjning. Samtidigt finns risk att stora miljövärden drabbas när efterfrågan på vatten överkrider tillgången. SMHI har nu karterat olika riskfaktorer för vattenbrist och presenterar underlaget i kartform. Riskfaktorerna är relaterade till klimat, lagringskapacitet, vattenanvändning och framtida klimatförändringar.

Utställare: Niclas Hjerdt och Åsa Sjöström, SMHI

Välkommen till en transdisciplinär nod och ett nytt masters program vid Göteborgs universitet

För att uppnå ett hållbar nyttjande av våra hav och marina resurser behövs kunskap och samarbetsvilja från alla berörda aktörer, brukare, experter och forskare. Vi jobbar därför med att initiera, stimulera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning.

Under hösten startar vi ett nytt internationellt tvärvetenskapligt mastersprogram (Master in Sea and Society) för att utbilda en ny generation studenter och yrkesverksamma med en unik bred utbildning för karriär inom marina/maritima myndigheter, industri, miljödomstolar och tvärvetenskapliga marina vetenskaper. Centrum för Hav och Samhälle fungerar redan som en resurs för samhället genom samarbete med flera externa aktörer men vi söker ständigt nya samarbetspartners

Utställare: Malin Rosengren, Hav och Samhälle, Göteborgs universitet

Nätverk för hållbart småskaligt fiske i Östersjöregionen.

MSC:s initiativ kring förutsättningar för småskaligt fiske att bli hållbarhetscertifierade.

Marine Stewardship presenterar projektet NESUFish. För att bättre förstå förutsättningarna för det småskaliga fisket i de olika länderna runt Östersjön och Skandinavien och möjligheterna att engagera sig i MSCs program för certifiering av hållbara fisken har MSC Sverige under 2018 drivit projektet NESUfish – Nätverk för hållbart småskaligt fiske i Östersjöregionen. Initiativet finansieras genom Svenska Institutets program för projektinitiering inom Östersjösamarbetet 2017–2018. Projektet genomförs i samverkan med fem partnerorganisationer: Fisheries Information Centre (Estland), Estonian Fishermen’s Association, Latvian Fishermen Federation, West Pomeranian Technological University Szczecin, (Polen) och Low Impact Fishers of Europe – LIFE.

Utställare: Linnea Engström, Marine Stewardship Council (MSC)

Förvaltning och återställande av ålgräsängar

Vårt projekt heter ”Förvaltning och återställande av Ålgräsängar”
(40% av projektmedel kommer från HaV som medfinansiering av EHFF projekt)
Jag berättar om bakgrunden till projektet och kopplar ihop ålgräsets roll i förhållande till klimatförändringar och övergödning. Jag berättar också om vilka åtgärder som projektet genomför och var.

Utställare: Eva Lavett, Länsstyrelsen Västra Götaland

Verktygslådor för data i havsmiljöövervakning

SMHI är nationellt oceanografiskt datacenter och har lång erfarenhet av att hantera, kvalitetskontrollera och tillgängligöra marina data. Datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi på SMHI önskar att ställa ut två postrar med information om de verktygslådor vi använder för att administrera data från havsmiljöövervakning. Vi vill dela vår erfarenhet och föra över kunskapen till fler användare som kan ha nytta av de verktyg vi använder dagligen. Här presenterar vi vår uppsättning av verktyg som hanterar och granskar fysikaliska, kemiska och marinbiologiska data. SMHI vill sprida själva mjukvarukoden för dessa verktyg och förespråka dataskördning via maskin-till-maskin (API) till fler nationella och internationella användare.

Utställare: Markus Lindh, SMHI

Samverkan förbättrar beskrivningen av nätverket av vattendrag i landskapet samt hur vattenuttag påverkar dessa.

SMHI har regeringsuppdrag att öka kunskapen om Sveriges vattenuttag. Vi samverkar och ett gott exemplet är att vi kartlagt vattenuttag och överledningar för en sektor, vattenkraften för att beskriva påverkan på vattendrag på nationell nivå. Den uppdaterade informationen skickar vi till Lantmäteriet som i sin tur uppdaterar ”Hydrografi Nedladdning” så att den beskriver Sveriges vatten bättre. SMHI använder sedan den uppdaterade produkten vidare i projektet. I ett framtida klimat kommer det krävas förbättrade kunskaper om vattentillgången, särskilt i bristområden. Kunskap om vattenuttag är ett område som inte prioriterats i Sverige och som vi måste arbete vidare med för att på sikt jobba för en hållbar vattenanvändning. Detta kan underlätta ditt framtida arbete!

Utställare: Katarina Stensen, SMHI och Rickard Hallengren, Lantmäteriet

Grundvattnet i fokus

De senaste årens låga nederbördsmängder har inneburit mycket låga grundvattennivåer. Somrarna 2016 och 2018 orsakade detta stora problem med vattenförsörjning och svår torka. Grundvattennivåerna inför sommaren 2019 är fortfarande mycket låga och det finns stor risk för att det återigen uppstår problem. SGU kan visa på hur övervakningen av grundvattennivåer de senaste åren har utökats, hur datainsamlingen blivit bättre och hur SGU kan hjälpa kommunerna med att hitta nya dricksvattenkällor.

Utställare: Carola Lindeberg, SGU

Underlag för marina bevarandeplaner

Inom två projekt har WSP på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten och Västernorrland sammanställt och analyserat underlag för att utveckla och uppdatera bevarandeplanerna för länens Natura 2000-områden med hänsyn till de prioriterade marina bevarandevärden som definierats av kustlänsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Projekten resulterade i områdesbeskrivningar, arealer av marina bevarandevärden utifrån GIS-underlag, samt bevarandemål för prioriterade bevarandevärden. Aktuella hot mot prioriterade bevarandevärden analyserades även. Resultaten från projekten utgör viktiga underlag för Länsstyrelsens fortsatta arbete med områdesskydd enligt en adaptiv förvaltningsmetodik.

Utställare: Carolina Enhus, WSP Environmental

Åtgärder, uppföljning och utvärdering

Vi vill gärna bidra med erfarenheter från vårt arbete med åtgärder som en del av vattenförvaltningsarbetet. Som en del av arbetet vid Ulva kvarn har en övervakningsmetod, en stationär kamera utvecklats. Kameran dokumenterar, både i realtid men även som sparad film, vilka fiskar som passerar. Det går att med stor noggrannhet se vilka arter som passerar och när dom gör det. Ett effektivt sätt att visa om genomförda åtgärder fungerar eller inte gör det, ger även underlag för att åtgärda ev. problem. Kameran kan vara stationär eller mobil. Vi visar en slow-film som visar vilka fiskar som nu, efter restaureringen passerar Ulva kvarn. Vi har under de senaste åren arbetat med underlag till lokala åtgärdsprogram för Riddarfjärden i Stockholm, ett för ekologisk och kemisk status samt ett för hydromorfologi. Vi beskriver metoden och erfarenheter av detta arbete.

Utställare: Anne Thorén, Tyréns AB

Ur hav och sjö växer framtidens näring

Vi presenterar en analys av ett spirande svenskt näringsliv som satsar på havsresursernas möjligheter - biomarina näringar. Med ett starkare politiskt engagemang, utökade finansiella satsningar och en modernisering av lagar är företagsledare och forskare påfallande enliga om potentialen. I havet finns resurser som kan bidra till hälsosamma och hållbara livsmedel i framtiden och intresset för natur - och smakupplevelser baserat på fisk, skaldjur och alger växer och blir allt större och större.

Utställare: Jessica Hjerpe Olausson, Region Västra Götaland

Hur får jag markägare att göra att göra det jag vill?

Många nödvändiga miljöåtgärder måste genomföras av markägare eller andra icke-experter. Om jag inte kan locka med plånboken eller hota med lagboken, hur får jag då andra att göra som jag vill? I en beslutsprocess betyder fakta endast en del, resten handlar om attityder, värderingar och känslor. Att lyckas få till en positiv attityd löser problem. De svåra är att skapa förtroende respektive att förmedla känsla. För att lyckas måste jag möta markägaren på värdigt och effektivt sätt. Jag vill visa att ödmjukhet och respekt, fakta på ett enkelt och tydligt sätt, beredd på frågor, engagemang och en positiv inställning är en vinnande kombination, helt enkelt - att bemöta markägare så som jag vill bli bemött av andra.

Utställare: Lennart Henrikson, Natur och Människa AB

Från regn och skyfall till våra vattenmiljöer – via Göteborg

I Göteborg regnar det var tredje dag och med klimatförändringen antas de svåra skyfallen att öka. Kretslopp och vatten har ansvar att samordna stadens hantering av dagvatten och skyfall. Det behövs ekonomiska resurser, ytor i staden och samarbete för att säkra samhällsfunktioner, klara miljökvalitetsnormerna och få välmående vattendrag. Vi arbetar för att regnet ska ses som en resurs att utveckla staden genom satsningen Rain Gothenburg. Göteborg ska klimatanpassas och skyfallssäkras och därför har staden med hjälp av hydrologiska modeller tagit fram verktyg som strukturplaner för avrinningsområden. Planen syftar till att analysera konsekvenserna av ett hundraårsregn och identifiera principåtgärder för att begränsa skadorna. Åtgärderna ska utformas och dimensioneras specifikt för att skydda samhällskritisk infrastruktur, trafik- och transportleder. Strukturplanernas resultat är tillgängliga i GIS-format, som publik geodatatjänst och i Göteborgs stads webkarta GoKart. De används för åtgärdsplaner, beredskapsplaner och i stadsplaneringen. Varje gång det regnar i Göteborg drar regnvatten med sig föroreningar från stora vägar, industriområden och hustak till vattendragen. Mark behövs för diken längs med vägar och för dammar eller parker som kan rena dagvattnet. Kretslopp och vatten har tagit fram en rapport över hur läget ser ut i kommunen och vilka åtgärder som behöver genomföras. Förvaltningen har identifierat nästan hundra platser runt om i staden där det finns potential att bygga dammar för rening, men för att allt vatten ska kunna renas behövs ytterligare ytor. Markyta är eftertraktat i en storstad som ska bygga tätt. Här arbetar de stadsplanerade förvaltningarna i Göteborgs stad för att på bästa sätt förena de olika markbehoven.

Utställare: Klara Eklund och Linnea Lundberg, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Fritidsbåtars miljöpåverkan – och vägen mot ett hållbart båtliv

De flesta som vistas ute på havet gör detta för naturupplevelsen och värnar en god havsmiljö. Samtidigt medför fritidsbåtar, med bryggor och hamnar en betydande miljöpåverkan. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet visar att exploateringen av viktiga grundområden hela tiden ökar, samt att den kumulativa påverkan från fritidsbåtar är större än vi tidigare trott. Med nuvarande takt kommer ostörda grundområden snart ta slut i vissa regioner. Rapporten pekar på nya lösningar för ett hållbart båtliv.

Utställare: Per-Olav Moksnes, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Eldriven båt - en del i en cirkulärt hållbar affärsmodell

En helt ny elbåt – Strana - skräddarsydd för en social och hållbar livsstil till sjöss. Orust e-boats har tagit fram en ny eldriven båt som ingår i en cirkulärt hållbar affärsmodell som uppfyller FN:s hållbarhetsmål.

Förutom att vi redan finns med i FN-rapporter Ocean Solution Report (2017) så ingår vi nu i ett RISE-projekt för att ta fram "Verktyg för optimering av intäkter i en cirkulär affärsmodell”. Det vill säga att vi arbetar med lösningar för ett levande hav, sjöar, vattendrag och så vidare - utan giftiga och skadliga emissioner.

Utställare: Arne Lindström, Orust e-Boats

EKOSPILL, FRESHREST och FRESHMAN

Det behövs miljöåtgärder som ökar vattenkraftens hållbarhet som energikälla. Vi presenterar tre projekt som undersöker effektiviteten hos miljöåtgärder. EKOSPILL fokuserar på förbättrat ekologiskt tillstånd i torrfåror, medan projekten FRESHREST och FRESHMAN utvärderar hur miljöförbättrande åtgärder påverkas av förändrat klimat. Resultaten är av intresse för Nationella planen för omprövning av vattenkraft och blir ett viktigt bidrag vid genomförande av miljöåtgärder för Vattenkraftens Miljöfond.

Utställare: Leonard Sandin, SLU

Att använda statistik för analys och utveckling

Ett företag med rötterna i Göteborgs universitet. Kombinerar samverkan, spetskompetens, pedagogik och flexibilitet för att uppnå maximal kvalitet. Jag kommer att prata om hur man kan använda statistik för att utveckla sin verksamhet.

Utställare: Magnus Pettersson, Statistikkonsulterna

Hur står det till med våra arter och naturtyper i habitatdirektivet?

Sverige har en skyldighet att bevara de arter och naturtyper som omfattas av EU:s habitatdirektiv med syfte att säkerställa den biologiska mångfalden. 30 april 2019 har bedömningar skickats till EU för tredje gången sedan 2007. ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram underlag till rapporteringen. Bevarandestatusen för våra limniska och marina naturtyper presenteras och förändringar sedan förra rapporteringen.

Utställare: Anna Westling och Eddie von Wachenfeldt ArtDatabanken

Framtidens miljöövervakning - eDNA som ett nytt kraftfullt verktyg

En tydlig samhällsutmaning är att på ett effektivt och reproducerbart sätt inventera och följa förekomsten av skyddsvärda eller invasiva arter. Projektet syftar till att utveckla, testa och implementera nya metoder för att åstadkomma detta med hjälp av eDNA-teknologi (“environmental DNA” eller “miljö-DNA” på svenska). För att eDNA-metoder ska kunna användas rutinmässigt krävs utveckling av provtagning, analys och databearbetning samt förbättring av referensdatabaser som nya prover kan matchas mot.

Utställare: eDNA solutions AB, Alexander Eiler, University of Oslo

Hur kommer havet att se ut år 2120? Projekt ECONNECT

Projekt Econnect kommer att analysera hur kommande klimatförändring kommer att påverka havsmiljön i Bottniska viken, med fokus på undervattensbiotoper och deras ekosystemtjänster. Vi kommer även att bedöma spridningsmöjligheter och konnektivitet för undervattensarterna i området för att förstå hur känsliga de är för kommande förändringar eller störningar.

Utställare: Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten

WIN Water, marknadsplats för vatteninnovationer

WIN erbjuder marknadsplatser för företag och innovationer inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Genom öppen innovation och aktiv matchmaking påskyndar vi processen för att få ut innovationer på marknaden. WIN har totalt drygt 120 aktiva medlemsorganisationer och omfattar såväl små innovativa som stora globala företag, offentliga organisationer, akademin och ideella organisationer. Verksamheten har sin bas på Ideon Science Park i Lund och agerar med både svenskt och internationellt perspektiv. WINs marknadsplatser och innovationsplattformar är: WIN Water, WIN Guard och WIN Energy. WIN och Lunds Universitet utför för närvarande ett uppdrag för HaV gällande värdenätverk för innovation.

Utställare: Ola Hansson och Maria Sätherström Lantz, WIN Water

Publicerad: 2019-05-24
Sidansvarig: Webbredaktion