Triple lakes

Hitta på sidan

Lockesjön, Näkten och Revsundssjön är tre näringsfattiga
sjöar i Jämtland. De ligger i ett område där omfattande delar av vattendragen är påverkade av timmerflottning och kraftutvinning. Triple lakes syftar till att återställa skadade miljöer och minska pågående miljöpåverkan. HaV medfinansierar projektet med cirka nio miljoner kronor.

Triple Lakes

Arbete med återställning.

En aktiv part i projektet är Jämtkraft. De har anlagt fiskvägar kring sina anläggningar i Billstaån. Foto: Länsstyrelsen Jämtland

Lockesjön, Näkten och Revsundssjön är tre klara, kalla och näringsfattiga sjöar i Jämtland. Alla tre unika på sitt sätt. De har höga naturvärden men är inte opåverkade. Omfattande delar av vattendragen i
området är påverkade av timmerflottning och kraftutvinning. Vissa
fiskbestånd har gått tillbaka. Genom att återställa skadade miljöer och minska pågående miljöpåverkan strävar projektet efter att nå robusta ekosystem och livskraftiga bestånd av arterna som lever där.

Vad har gjorts?

Projektet arbetar för att återställa skador i naturen, vårda biotoper för de typiska arterna i systemen samt minska pågående påverkan på vattenkvalitet. Projektet har hittills bland annat:

  • återställt 18 vattendrag som använts som flottleder
  • anlagt fiskvägar förbi två kraftstationer
  • åtgärdat vandringshinder vid vägtrummor
  • arrangerat seminarier och andra träffar kring vård av vatten, fiskbestånd och mark nära vatten.
  Gruppbild.

  Våren 2017 gick, för första gången på över 100 år, nästan 400 harrar upp för att leka i Billstaån. Tillsammans med elever från Myrvikens skola lyfter Hans Andersson över fisken från fällan som använts för att räkna fiskarna till ån. Foto: Länsstyrelsen Jämtland

  Vad blir resultatet?

  Arbetet är pågående med kommer dels att ge effekter på kort sikt, dels på lång sikt. Några exempel på resultat man vill uppnå redan under projekttiden är:

  • 275 000 kvadratmeter restaurerade habitat (livsmiljöer)
  • 59 kilometer strömmande habitat som idag inte är tillgängligt på grund av vandringshinder
  • 800 kvadratmeter funktionella lekområden för fisk
  • starkare populationer av typiska arter, exempelvis flodpärlmussla

  Genom projektet vill man också öka medvetenheten om vatten som resurs och nå en mer hållbar användning av mark och vatten för minskad påverkan även i framtiden.

  Lärdomar

  Det är komplext att arbeta med vattenvård eftersom det spänner över så många områden. Det är därför viktigt att samarbeta kring vatten för att nå resultat.

  Vad händer nu /vad är på gång?

  Projektet pågår till och med juni 2019. Fältarbetet kommer att fortsätta till och med fältsäsongen 2018. Följ arbetet på projektets hemsida.

  Om projektet

  Triple lakes drivs av Länsstyrelsen Jämtland, men flera organisationer medverkar och bidrar på olika sätt och i olika omfattning. Både myndigheter, företag, intresseorganisationer och ideella organisationer deltar i arbetet. Förutom medfinansieringen från HaV finansieras projektet till cirka 50 procent av EU-kommissionen via miljöfonden LIFE.

  Publicerad: 2017-08-02
  Sidansvarig: Webbredaktion