Säveåprojektet

Hitta på sidan

Målet med Säveåprojektet har varit att förbättra miljön för lax, havsöring, ål och andra fiskar som är beroende av fria vandringsvägar mellan lekområden och uppväxtmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka nio miljoner kronor.

Säveåprojektet

Säveån börjar i kommunerna Borås och Alingsås och mynnar i Göta älv i Göteborg. Längs ån finns mycket som påverkar miljön för djur- och växtliv. Här finns vägar, järnvägar, dagvattenledningar, industrikomplex, kraftverksdammar och turbiner. I Säveåprojektet har man arbetat med att återställa och förbättra miljön i och kring Säveån. 

Vad har gjorts?

Projektet har byggt fiskvägar, bildat naturreservat, förbättrat tillgängligheten för fritidsfiskare och vanliga flanörer samt verkat för att förbättra för friluftslivet utmed ån. För att förbättra överlevnaden för laxyngel har block och sten återförts till åns bottnar. Stenarna utgör bland annat viktiga gömställen och ståndplatser för laxyngel.

Till vänster en bild på traktor som gräver intill fors. Till höger ser vi hur det ser ut efter insatserna. En ny fåra för vattnet har grävts ur.

I projektet byggdes en fiskväg i form av en konstgjord bäck förbi Hedefors kraftstation. Fiskvägen gör så att bland annat ål och lax oskadda kan ta sig förbi kraftverket. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Lärdomar

Projektet är ett bra exempel på att det när många samarbetar är möjligt att åstadkomma rejäla miljöåtgärder även vid en besvärlig plats som Säveåns dalgång. Med tålamod, målmedvetenhet och samarbete har man i projektet klarat många utmaningar, exempelvis har man ordnat tillstånd, finansiering och byggtekniska aspekter. Bästa möjliga teknik och kunskap har tillämpats vilket skapat stort intresse för miljöåtgärderna i Hedefors. Gäster från när och fjärran har varit på besök för att studera åtgärderna.

Vad blev resultatet

Redan hösten 2013, då omlöpet stod färdigt, vandrade ett 20-tal laxar upp uppströms Hedefors och tog nya lekområden i besittning. Detta registrerades med hjälp av den automatiska fiskräknaren som finns monterad i fiskvägens inlopp. Uppföljningar i form av fiskräkning och provfisken (elfisken) har utförts kontinuerligt sedan dess för att kontrollera att åtgärderna gett avsedd effekt. Lyckad laxreproduktion uppströms Hedefors har glädjande nog bekräftats varje år sedan
dess.

Inloppet ser ut som en tunnel med luckor/dörrar. Intill inloppet står en grävmaskin.

Vid inloppet till den konstgjorda bäcken finns luckor. Med hjälp av dem kan man reglera flödet, som skall vara 2 – 2,3 kubikmeter per sekund under vandringstiden, men bara 0,5 kubikmeter under vintern. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Hedefors, fingaller vid kraftverk. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

För att hindra att nedvandrande laxungar och ål skadas i kraftverkets turbiner har ett så kallat fingaller placerats vid turbinintaget uppströms kraftverket. Fingallret leder utvandrande ål, lax och andra fiskar mot fiskvägen så att de kan ta sig oskadda nedströms och ut i havet. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Vad händer nu?

Även om Säveåprojektet nu avslutas så kvarstår arbete med att följa upp åtgärderna ytterligare. Inte minst nedströmsvandringen är extra intressant eftersom åtgärderna med fingaller och fiskavledare för skydd mot kraftverkets turbiner än så länge inte är en lika vanlig skyddsåtgärd som ”vanliga” fiskvägar som huvudsakligen är anpassade för uppströmsvandring. Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län, finns det dessutom behov av ytterligare miljö- och fiskevårdsåtgärder för att säkerställa de naturvärden som finns i Säveån. Detta arbete kommer dock huvudsakligen ske inom ramen för Länsstyrelsens ordinarie tillsynsarbete.

Om projektet

Projektet finansierades genom bidrag från "Europeiska fiskerifonden - en satsning på hållbart fiske" och med medel från Naturskyddsföreningens miljöfond. Även Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Lerums Fjärrvärme AB har bidragit med medel. Lerums kommun har bidragit genom att upplåta mark till bildningen av naturreservatet.

Publicerad: 2017-11-16
Uppdaterad: 2018-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion