ReBorN

Hitta på sidan

EU LIFE-projektet ReBorN ska under åren 2016 - 2021 återställa 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och i Norrbotten. Restaureringen ska skapa bättre livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande djur. EU:s miljöfond står för 60 procent av finansieringen av ReBorN. HaV bidrar med cirka 40 miljoner kronor.

ReBorN – Restoration of Boreal Nordic rivers

Lögdeälven före restaurering. Innan ReBorns åtgärder var vattenhastigheten hög och likartad. Det saknades ståndplatser, djuphöljor och lekområden för fisk.

Lögdeälven före restaurering. Innan ReBorns åtgärder var vattenhastigheten hög och likartad. Det saknades ståndplatser, djuphöljor och lekområden för fisk. Foto: Robert Ström, Länsstyrelsen Västerbotten.

För att underlätta transport av timmer har många vattendrag rätats och rensats på block och sten. Förändringarna i vattenmiljön har förstört de naturliga livsmiljöerna för fisk och andra vattenlevande djur.

Fiskar behöver variationsrika vattendrag med olika djup- och strömförhållanden, varierad bottensubstrat och syrerika grusbottnar för fiskens lek. Det är också viktigt att få till naturliga strandzoner där vattnet kan fluktuera med årstiderna vilka fungerar som ekologiska motorer med rik flora och fauna samt hög näringstillförsel till vattenmiljöerna.

I Norrland har de flesta vattendragen med en året runt vattenföring nyttjats för att underlätta timmertransporten. Bara i Västerbotten har cirka 800 mil använts som allmän flottled vilket innebär att åtgärdsbehovet i ett Norrlandsperspektiv är enormt stort.

Genom projektet ReBorN ska 200 kilometer vattendrag återskapas. Mer naturliga och varierande miljöer ska skapas, med fler ståndplatser och fungerande lek- och uppväxtområden.

Projektet omfattar hela Lögdeälven med biflöden i Västerbotten. I Norrbotten ingår delar av Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneälven och Kalixälven.

Lögdeälven efter restaurering.

Lögdeälven efter restaurering. Foto: Robert Ström, Länsstyrelsen Västerbotten.

Vad har gjorts?

Inom ReBorN projektet pågår flera aktiviteter varav några exemplifieras
nedan.

Under 2016 restaurerades 10,9 kilometer vattendragssträcka och 110 nya lekområden skapades. Under 2017 är förhoppningen att cirka 40 kilometer återställs.

Uppföljningen av lax och öring har kommit igång genom årliga elfisken samt uppföljning av flodpärlmussla genom att studera förekomst av glochidielarver (småmusslor) på öringens och laxens gälar där de övervintrar första levnadsåret.

Tommy Stenlund står i vattnet och elfiskar med ett redskap i var hand.

Tommy Stenlund elfiskar vid Hyngelsböle, Lögdeälven, med syfte att kolla förekomst av glochidielarver på lax och öring. Fisket genomfördes i början på juni 2017 innan de små musslorna släpper från fiskens gälar. Foto: Tommy Vennman, Länsstyrelsen i Västerbotten.

En geomorfologisk och hydrologisk studie har påbörjats av Umeå Universitet med syfte att studera förändringar av vattendragets bottenstruktur och strömförhållande före och efter restaurering. Under 2017 har fyra lokaler inventerats i Lögdeälven och under 2018 kommer fyra lokaler läggas ut i Råneälven.

Skogsstyrelsen jobbar på att ta fram och anlägga fyra demonstrationsområden, två i respektive län, där syftet är att åskådliggöra goda exempel hur ett modernt skogsbruk kan bedrivas på ett hållbart sätt med hänsyn till våra vattenmiljöer. Exempelvis genom funktionella kantzoner, igenläggning av sedimentförande diken och anlägga temporära broar för skonsam överfart. Områdena beräknas vara färdigställda oktober 2018.

En grävmaskin står i Lögdeälven, bredvid står en man i reflexväst.

Restaurering av Lögdeälven vid Högåker i augusti 2017. Arbetsledaren Fredrik Schaerström leder arbetet med att återskapa fungerande livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande djur. Foto: Tommy Vennman, Länsstyrelsen i Västerbotten.

Vad händer nu?

Projektet påbörjades sommaren 2016, men kom igång i större skala under 2017. I Norrbottens län har 7 grävmaskiner varit igång sedan början av juli och i Västerbottens län arbetar nu 8 grävmaskiner med återställning av vattendragen.

Förutom restaurering pågår samtidigt uppföljningsarbete av exempelvis fisk, flodpärlmussla och hur mycket vattendragsbredden ökar efter restaureringen (återvunnen våtyta).

ReBorNs hemsida, samt på Länsstyrelsernas hemsidor, finns samlad information om projektet. Där kommer också länkas till exempelvis informationsmaterial och rapporter som tas fram i projektet. Samt bilder och filmer som produceras löpande.

En informationsfolder om projektet har tagits fram och kommer tryckas under hösten 2017.

Om projektet

ReBorN LIFE är ett samarbetsprojekt mellan projektägarna Länsstyrelsen Västerbotten samt partnerna Länsstyrelsen Norrbotten, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Nordmalings kommun och Gällivare kommun. Projektet har utöver dessa medfinansiärer som består av Skogsbolagen SCA och Svea Skog samt sex kommuner i Norrbottens län (Arvidsjaur, Boden, Jokkmokk, Luleå, Piteå, Älvsbyn). Projektet finansieras av EU-kommissionen genom Life-programmet som är EU:s miljöfond. Projektets totala budget är cirka 13 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 124 miljoner svenska kronor. EU:s miljöfond står
för 60 procent, resterande 40 procent kommer från projektets partners och medfinansiärer. HAV står för största bidragsdelen på cirka 40 miljoner kronor.

ReBorN är en förkortning av Restoration of Boreal Nordic rivers.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion