Målarmusslans återkomst

Hitta på sidan

Projektet ”Målarmusslans återkomst” syftade till att förbättra vattenkvalitet, livsmiljöer och biodiversitet i tolv sydsvenska vattendrag och i Östersjön. Den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är känslig för miljöstörningar och utgjorde projektets flaggskepp. Projektet löpte under fem år och hade en totalbudget på 50 miljoner kronor, HaV bidrog med drygt 12 miljoner kronor.

Målarmusslans återkomst - till nytta för människa, djur och natur

Bild på en målarmussla

Den tjockskaliga målarmusslan är utrotningshotad. Foto: Johan Hammar.

Vad har gjorts?

Restaureringsåtgärder har genomförts i tolv vattendrag i Skåne, Blekinge, Östergötland, Södermanland och Jönköpings län. Åtgärderna har fokuserat på att förbättra konnektivitet genom att avlägsna barriärer i vattendragen. Man har också återskapat flödesdynamik och grundvattennivåer, bottnar och strandnära miljöer genom återmeandring och tillförsel av ved, grus och block i åfårorna och trädplanteringar i dalgångar.

Odling och återintroduktion av tjockskaliga målarmusslan har genomförts i de vattendrag där arten antingen har dött ut, eller fortfarande existerade i fåtal individer utan rekrytering. Projektet har även genomfört omfattande informationsevenemang och tagit fram pedagogiskt material i ämnet vattenvård med ”Musse målamussla” som symbol och pedagog. Mycket uppskattat för barnen som deltagit i projektet.

Lärdomar

Bristfällig kunskap om den tjockskaliga målarmusslans ekologi har länge varit en orsak till att arten försvunnit från många vattendrag i Sverige och övriga Europa. ”Målarmusslans återkomst” har bidragit till att vi nu förstår vilka livsmiljökrav arten ställer, samt typen av värdfiskar som ungmusslorna, i egenskap som parasit, kräver för att kunna fullfölja sin komplicerade livscykel. Denna kunskap är avgörande för att kunna skydda arten från utrotning.

Fyleån före och efter åtgärder. Till vänster före åtgärd, en rak å. Till höger syns ån efter åtgärder, då mer ringlande.

Fyleån före och efter åtgärder. Foto: Johan Hammar.

Vad blev resultatet?

Inom projektet ”Målarmusslans återkomst” har restaureringsåtgärder genomförts under fem år. Åtgärderna har haft positiva effekter på vattenkvalitet, biodiversitet och konnektivitet, motsvarande drygt 200 kilometer rinnande vatten och 300 hektar dalgång i tolv kustmynnande vattendrag, och Östersjön på sikt. Genom forskningsinsatser har projektet även bidragit till att kunskapsläget avseende vår mest hotade sötvattenmussla, den tjockskaliga målarmusslan, väsentligt har förbättrats. För första gången någonsin har arten odlats fram och återintroducerats i svenska vattendrag. Preliminära resultat visar att projektets målsättning uppnåtts, att samhällsnyttan med projektet överträffar kostanden för investeringen inom en tidsram på sex år efter projektets genomförande.

Vad händer nu?

Nu studeras vilken effekt restaureringsåtgärder och återintroduktion
av odlade musslor har haft. Innan åtgärderna genomfördes togs prover på vattenkvalitet och förekomst av olika organismer. De ska nu jämföras med resultat från provtagningar efter åtgärdernas genomförande.

I Skåne fortsätter utsättning av tjockskalig målarmussla. Om artens population på sikt kan stärkas och man dessutom kan visa på förbättringar av livsmiljöer och vattenkvalitet, utgör detta ett viktigt kvitto
på att projektet varit framgångsrikt.

Tillsammans har även tolv partners från Sverige och Lettland skickat in en ny LIFE-ansökan, med bäring på åtgärder gynnsamma för blå tillväxt, fisk, musslor och Östersjön.

Om projektet

Projektägare har varit Länsstyrelsen i Skåne med följande partners: Länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Östergötland, Södermanland och Karlstads universitet. Projektet pågick från 2012 till och med 2016 och hade en budget på cirka 50 miljoner kronor. Hälften finansierades av EU-kommissionens LIFE-fond och resterande från Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelserna samt Karlstads universitet.

Mer om projektet

Du hittar mer information om projektet på hemsidan, uc4life.se. Där finns bland annat broschyrer, foton och en blogg om projektet. Man har även producerat en film om projektet.

Publicerad: 2017-10-04
Sidansvarig: Webbredaktion