Life IP Rich Waters

Hitta på sidan

I detta EU-projekt ingår konkreta satsningar för att testa ny teknik, utveckla nya metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. Målet är att förbättra genomförandet av åtgärder i åtgärdsprogram för vattenförvaltning. Genom nationella myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska resultaten få spridning över hela landet.

LIFE IP Rich Waters

LIFE IP Rich Waters består av 20 delprojekt som genomförs i Norra Östersjöns vattendistrikt. Projektet har en total budget på 30 miljoner euro, varav cirka tio miljoner är EU/LIFE-bidrag. Resterande del finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och projektets parter.

I projektet bidrar myndigheter, kommuner, företag, universitet och vattenvårdsförbund med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft. Life IP Rich Waters startade i januari 2017 och pågår till år 2024.

Delprojekt om nationellt lärande

Havs- och vattenmyndigheten leder ett delprojekt om nationellt lärande. Den övergripande målsättningen för delprojektet är att förbättra genomförandet av åtgärder i åtgärdsprogram för vattenförvaltning i samtliga vattendistrikt i landet. Detta genom att hämta och nyttja relevanta resultat och erfarenheter från övriga delprojekt inom LIFE IP Rich Waters för att göra dem tillämpbara i övriga vattendistrikt i landet. På detta sätt kan vi uppnå ökad tydlighet och användbarhet för de nationella vägledningar som utformas till stöd för det åtgärdsarbete som bedrivs inom andra myndigheter, till exempel kommuner. Det leder också till bättre samordning mellan regionala vattenmyndigheter och Havs- och vattenmyndigheten.

Nedan följer en sammanfattning av de mer specifika målsättningarna i projektplanen.

  1. Integrera relevanta resultat och erfarenheter från andra delprojekt i nationella vägledningar.
  2. Fokusera på att lösa ut kritiska frågeställningar uppmärksammade i EU kommissionens utvärderingar och i de peer review aktiviteter vattenmyndigheterna deltagit i.
  3. Öka den gemensamma kunskapen inom och mellan myndigheter, för hur befintliga och nya fysiska och tekniska åtgärder kan och bör kopplas till styrmedel för att kunna genomföras.
  4. Beskriva och kommunicera till olika relevanta målgrupper, hur befintliga styrmedel kan och bör leda till fysiska och tekniska åtgärder.

EU-program för integrerade miljö- och klimatprojekt

Rich Waters är Sveriges första LIFE IP-projekt. LIFE-programmet finansierar miljö- och klimatprojekt i EU:s medlemsländer. Det är EU-kommissionen som förvaltar LIFE-programmet och årligen beslutar om bidrag. Förutom de traditionella projekten finns en ny projekttyp, så kallade integrerade projekt (IP). Ett integrerat projekt är storskaligt och utgår från en regional eller nationell plan eller strategi. Det ska också leda till att nya projekt skapas. På så sätt mobiliseras mer resurser till miljöarbetet.

Mer information

EU-logotyper
Publicerad: 2020-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion