Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Samverkan inför prövning

I förslaget till den nationella planen för omprövning av vattenkraft föreslås att det ska genomföras regionala samverkansprocesser för att underlätta framtagandet av individuella ansökningar.

Regional samverkansprocess

Innan prövningen av en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel påbörjas behöver det ske en regional samverkansprocess inom avrinningsområdet. Genom samverkansprocessen finns en möjlighet att skapa en förståelse för avrinningsområdets förutsättningar, de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder inom avrinningsområdet påverkar varandra.

Samverkansprocessens innebär att det blir möjligt att samordna de enskilda prövningarna. Målet är att hitta de lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel bibehålls.

Den regionala samverkansprocessen behöver göras för att den nationella helhetssynen ska få genomslag i prövningsunderlagen och de enskilda prövningarna. Den nationella helhetssynen var en av utgångspunkterna när den Nationella planen för omprövning av vattenkraften togs fram.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att länsstyrelserna är lämpliga att ansvara för att driva de regionala samverkansprocesserna.

Vilka deltar i samverkan?

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att tillsammans med vattenkraftsägarna kommer länsstyrelserna få en viktig roll i samverkansprocessen. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram bevarandeplaner för skyddad natur, de beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och de bedriver tillsyn av vattenverksamheter.

Vattenmyndigheterna är ansvariga för statusklassificering och beslutar om miljökvalitetsnormer och tar fram åtgärdsprogram för att uppnå god vattenstatus och följa miljökvalitetsnormerna. Under samverkansprocessen bör länsstyrelserna se över gällande bevarandeplaner och vattenmyndigheterna bör se över statusklassificeringen och gällande normsättning.

Illustration över de sakområden som kan behöva beaktas i samverkansprocessen presenteras.

Schematisk bild över de sakområden som kan behöva beaktas i samverkansprocessen presenteras.

Utöver länsstyrelsen och verksamhetsutövarna kan det finnas ett flertal aktörer som med fördel deltar i den regionala samverkansprocessen eftersom de har nära koppling till övrig planering inom avrinningsområdet. Sådana aktörer kan vara andra myndigheter, andra verksamhetsutövare, kommuner eller intresseorganisationer. Hur berörda de är och i vilken omfattning de ska delta får avgöras i det enskilda fallet.

Genomförande av samverkan

Samverkansprocessen bör som huvudregel ske inom huvudavrinningsområdet för att de miljö- och reglermässiga sambanden ska kunna bedömas på ett lämpligt sätt. Om huvudavrinningsområdet består av flera prövningsgrupper kommer det att krävas en samordning mellan prövningsgrupperna. I små huvudavrinningsområden där antalet vattenkraftverk är få, kan det istället finnas skäl för samverkan mellan flera huvudavrinningsområden.

I många områden finns redan ett påbörjat lokalt eller regionalt samverkansarbete som kan utgöra en av grunderna för den samverkan som behövs på avrinningsområdesnivå. Samverkan inom befintliga vattenråd kan vara en bra grund för den regionala samverkansprocessen.

Redovisning av samverkan

Resultatet av samverkansprocessen ska dokumenteras. Det framtagna materialet utgör ett viktigt underlag för såväl verksamhetsutövarens ansökan som för länsstyrelsernas arbete i det aktuella avrinningsområdet. Det är dock viktigt att tydliggöra att det är verksamhetsutövarens ansvar att ta fram det slutliga materialet och formulera ansökan till domstolen. Redogörelsen från samverkansprocessen utgör ett underlag för den ansökan som lämnas in.

Redogörelsen från samverkansprocessen bör innehålla:

  • En beskrivning av hur arbetet har bedrivits och vilka som deltagit.
  • En beskrivning hur det aktuella området har sett ut historiskt samt hur det ser ut nu.
  • Vilka åtgärder som kan finnas behov av.
  • Vilka effekter som följer av att åtgärderna genomförs alternativt inte genomförs.
  • Redovisning av identifierade motståenden intressen.
  • Kartmaterial
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut