Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

EU:s vattenlagar fungerar i stort men genomförandet brister

Vattendirektivet, dess dotterdirektiv och översvämningsdirektivet fungerar i stort. Men genomförandet brister och det finns utrymme för förbättringar. Det visar en tvåårig utvärdering, en så kallad ”fitness check”, som EU-kommissionen utfört. Direktiven anses också klara kommande utmaningar på miljöområdet.

Huvudbudskapet från kommissionen är att bristerna i måluppfyllelse inte beror på själva lagstiftningen utan på ländernas genomförande. Framförallt gäller det ambitionen i genomförande av åtgärder, riktad finansiering för åtgärder och integration med andra politikområden som jordbruk, transporter och energiproduktion.

– Syftet med vattendirektivet och dess dotterdirektiv är att vi ska förhindra försämring, skydda och förbättra sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten så att vi har tillräckligt med vatten av god kvalitet, både idag och i framtiden, säger Anneli Harlén, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Vatten – ingen vara vilken som helst

Havs- och vattenmyndigheten delar utvärderingens slutsatser att vattenlagstiftningen fungerar i stort och att genomförandet bör utvecklas. Vatten är ingen vara vilken som helst, utan av avgörande betydelse för alla samhällssektorer, vilket innefattar att vi skyddar ekosystemen och även beaktar sociala och ekonomiska aspekter.

– Ramdirektivet för vatten slår fast att miljö, social nytta och samhällsnytta ska vägas samman vid fastställande av vattenrelaterade samhällsmål. I Sverige har denna möjlighet inte tagits till vara fullt ut säger Mats Svensson, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Lagändring i miljöbalken och olika regeringsuppdrag underlättar nu detta tillvägagångssätt i Sverige.

  • – Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat arbetet med att utveckla metoder för avvägning mellan sociala-, ekonomiska- och ekologiska behov för att nå hållbar vattenresursförvaltning som också tar kvantitetsfrågor i beaktande som torka och översvämningar säger Jakob Granit, generaldirektör.

Finns utrymme för effektivisering

Direktiven har utvärderats mot ett antal kriterier: effektivitet, kostnadseffektivitet, samstämmighet, relevans och ökat EU-mervärde. Kommissionen drar slutsatsen att direktiven till stor del fyller sina syften, men att det finns utrymme för effektivisering. Direktiven har lett till en högre skyddsnivå för vattendrag och bättre riskhantering för översvämningar jämfört med vad som skulle skett om de inte hade funnits.

Miljögifter är ett område som pekas ut där det finns behov att ändra i direktivet. Till exempel bör hänsyn tas till den så kallade cocktaileffekten, det vill säga den sammanlagda effekten när olika giftiga ämnen blandas.

– Vi håller med om att det vore bra att uppdatera hanteringen av miljögifter i vattendirektivet. Det finns fler områden som vore önskvärt att uppdatera, bland annat om hur undantag i tiden från att nå god status ska hanteras efter 2027. Det nämns inte i rapporten, säger Anneli Harlén.

Utvärderingen drar också slutsatsen att det går att förenkla och minska administrationen kring direktiven – utan att målen äventyras. Vassare övervakning och elektronisk rapportering, tillsammans med ökad användning av digitala verktyg, kan lindra den administrativa bördan.


Det börjar bli brått

Virginijus Sinkevičius, EU-kommissionär, anser att vattenlagstiftningen är stark och kan skydda både vattenkvalitet och kvantitet. Men det brådskar med praktisk handling, särskilt med tanke på nya utmaningar som klimatförändringarna leder till.

– Mer än hälften av alla europeiska vattendrag har ännu inte god status. Utmaningarna för medlemsstaterna är stora. Vi måste nu skynda på genomförandet av det som vi har kommit överens om, säger han.

Möter nya utmaningar

Kommissionen anser även att vattendirektivet är tillräckligt flexibelt för att tillgodose nya utmaningar. Klimatförändringar, vattenbrist och föroreningar som mikroplast och läkemedel är några exempel.

Resultaten från utvärderingen används som underlag för beslut i Europeiska rådet om direktiven behöver revideras eller inte och vad som eventuellt behöver ändras.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut